Prestigefullt uppdrag åt Stockholm Vatten

27
aug

Stockholm Stad och Stockholm Vatten har tagit fram en  ny dagvattenstrategi som planeras att tas upp i kommunfullmäktige under 2014. Som ett komplement till strategin ska en vägledning tas fram för dagvattenhantering i staden. WRS har fått uppdraget att ta fram delar av vägledningen, som bl.a. omfattar att ta fram metodik och faktaunderlag för dagvattenberäkningar samt en exempelsamling för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark. Uppdraget utförs i samarbete med RISE Urban Water Management, SE:s landskap, Viös AB samt My Laurell AB.