Kategori Aktuellt

21
jan

Löts våtmark anlagd

Nu är våtmarken vid Löts avfallsanläggning i Vallentuna anlagd! WRS har varit med från förstudie, via projektering, till projektledarstöd för våtmarken som ska efterpolera anläggningens lakvatten.  Redan under 2013–2014 gjorde WRS en förstudie för att utreda möjligheterna för en våtmark som efterpoleringssteg av lakvatten vid Löts avfallsanläggning. Några år senare fick WRS även uppdraget att …

14
jan

Skötselplan för Ångersjöns rastplats avloppsanläggning

I början av 2000-talet byggdes Ångersjöns rastplats söder om Enånger längs med E4:an. WRS var med redan från början för att utreda lämplig teknik för omhändertagande av avloppsvattnet. Valet föll på en filterbäddsteknik med mycket hög rening och kretsloppspotential. Efter omorganisationer och nya upphandlingar för skötsel föll anläggningen i glömska. Därför har WRS nu utvärderat …

9
jan

Filmer från webbinarum om spillvattenvåtmarker 2019-11-28

I november förra året höll vi ett uppskattat webbinarium om spillvattenvåtmarker. Bland annat berättades det om reningsprocesser och deras förmåga att avskilja näringsämnen, läkemedelsrester och mikroplaster, samt om drift- och skötselerfarenheter från att driva en spillvattenvåtmark. Här hittar du inbjudan med programpunkter: Inbjudan webbinarium spillvattenvåtmarker För er som missade våra föreläsningar eller helt enkelt vill …

19
dec

God jul och gott nytt år!

Arbetsveckan lider mot sitt slut, medarbetarna en efter en checkar ut. Men innan du till julbordet ila kvickt, ta en stund och läs WRS juldikt. Där vi önska alla en fröjdefull jul från toppen av vårt kontorsskjul! WRS julbrev 2019  

10
dec

Dagvattendamm byggd i Ljusdal

WRS fick i uppdrag 2017 att förprojektera och idéutforma en dagvattendamm i centrala Ljusdal för rening och fördröjning av dagvatten från i princip hela tätorten. Dammen placeras i parkmiljö varför även utformning och estetik har spelat in i dammens utformning. Dammen anlades under sommaren 2019. Nedan följer några bilder från den nyanlagda dammen. Observera att …

2
dec

Strömavbrott 4 dec!

På onsdag denna vecka, den 4e december, kommer WRS kontor ha ett längre planerat strömavbrott. Detta innebär att vi inte kommer att kunna nås på mejl eller fast telefoni. Vill ni komma i kontakt med oss, ring på ett mobilnummer. Se kontaktuppgifter på vår kontaktsida. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

2
dec

Rening av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker

Ett examensarbete utfört på WRS visar på att spillvattenvåtmarker har hög potential att avskilja ett stort spektrum av läkemedelsrester från avloppsvatten! Under 2019 utförde Johannes Randefelt sitt examensarbete med handledning av WRS. I sin studie provtogs inkommande och utgående vatten från fem stycken spillvattenvåtmarker i Eskilstuna, Hässleholm, Nynäshamn, Trosa och Oxelösund. Generellt påvisades höga reningseffekter …

26
nov

Markbädds långtidsfunktion utredd

I samband med kommunens tillsynsbesök av Vackstanäsgymnasiets avloppsanläggning anlitades WRS för att utvärdera dess funktion och ge förslag till förbättringsåtgärder. Anläggningen består av en slamavskiljare, en markbädd med tre celler och två seriellt kopplade dammar, innan vattnet släpps ut diffust till ett skogskärr. Långtidsserier av flödesmätningar och halter av fosfor, kväve och BOD visar att …

19
nov

WRS har gjort dagvattenplan åt Eskilstuna

I september 2019 slutredovisades WRS projekt åt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM), som bestod i att ta fram en dagvattenplan för Eskilstuna stad. Efter kartering, samt beräkningar av flöden och föroreningstransport, i stadens 155 tekniska avrinningsområden identifierades ett 20-tal platser med potential för dagvattenanläggningar. Dessa åtgärdsplatser ska kunna rena dagvatten från VA-huvudmannens verksamhetsområde och …

12
nov

Vi antar Uppsala klimatprotokoll

Som en del av WRS miljöarbete har vi antagit åtta klimatutmaningar via Uppsala klimatprotokoll. I och med detta arbetar vi för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. De utmaningar som antagits är: A.2: Bra miljöval el C.1: Fossilfritt & förnybart i egna personbilar C.2: Fossilfria och förnybara inrikes …

5
nov

Välkomna Jenny och Anbarasan!

Under hösten har vi fått två nya tillskott på WRS! Jenny Näslund, M.Sc. biologi, och Anbarasan Anbalagan, Tek. Dr. Miljöteknik, förstärker numera kontorets kompetens. Jenny har en masterexamen i biologi med inriktning limnologi. I sitt examensarbete utvecklade hon bedömningsgrunder för statusklassificering av sjöar i EU:s ramvattendirektiv. Jenny undersökte om egenskaper i avrinningsområdena kan förklara förekomsten av …

31
okt

Webbinarium om spillvattenvåtmarker 28 nov

Inbjudan till webbinarium om spillvattenvåtmarker som processteg i kommunala avloppsreningsverk I över 20 år har WRS tagit fram och samlat information kring svenska spillvattenvåtmarker. Vi vill dela med oss om vad vi vet om dessa system, som vi sett fungerar bra för att reducera näringsämnen och mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster. Vi bjuder därför in …

28
okt

Examensarbete om tungmetaller i dagvattendammars sediment

I september blev Mathias Andersson klar med sitt kandidatarbete om tungmetaller i sediment i dagvattendammar som han skrev med handledning av WRS. Mathias provtog metallhalter i sediment i en dagvattendamm i Uppsala (Kungsängsdammen) och jämförde uppmätta halter med två teoretiska metoder för att uppskatta tungmetallhalter i inkommande dagvatten. I undersökningen inkluderades även tidigare utförda provtagningar …

15
okt

Peter debatterar enskilda avlopp i SvD och Cirkulation

WRS medarbetare och medgrundare Peter Ridderstolpe syntes under september i ett par inlägg i Svenska Dagbladet. Där debatterade han angående miljökrav på enskilda avlopp, och fick sedan replikera ett svar från VVS-fabrikanternas råd. En knapp månad senare gjorde branschtidskriften Cirkulation ett djupgående reportage om de olika sidorna i debatten om små avlopp; om synen på …

8
okt

Juridik och teknik för små avlopp 4-5 dec

Behöver du lära dig mer om juridik och teknik för små avlopp? Är du miljöinspektör och vill känna dig säkrare i inspektörsrollen? Den 4-5 december föreläser Peter Ridderstolpe från WRS på VA-guidens kurs i Uppsala. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp. Den är anpassad för att stödja kommunala …

Sida 1 av 13