Spillvattenvåtmarker

Innovativ våtmarksdesign har varit ett signum för WRS sedan starten. År 1992 projekterade Peter Ridderstolpe och Hans Wallin Våtmark Oxelösund. Det var Skandinaviens första fullskaleanläggning för kväverening av kommunalt avloppsvatten. Anläggningen har fått stor nationell och internationell uppmärksamhet, både i VA- och forskningssammanhang. Utifrån erfarenheterna från bland annat Oxelösund vidareutvecklar vi ständigt våtmarkstekniken.

Genom åren har WRS designat och projekterat hundratals våtmarker för rening av avloppsvatten, dagvatten, lakvatten och avrinning från åkermark. Vi arbetar också i flera forsknings- och utvecklingsprojekt som rör våtmarker.

Multifunktionella våtmarker
Vi arbetar gärna med att skapa multifunktionella anläggningar. Det är fullt möjligt att skapa våtmarker som har god reningsfunktion, varierade och artrika miljöer och som samtidigt är vackra och en tillgång för det rörliga friluftslivet.

Drift och skötsel
Ändamålsenlig drift och skötsel är nödvändigt för att bibehålla och optimera våtmarkens funktioner. För det behövs ett operativt dokument och en plan för uppföljning och utvärdering. Vi arbetar fram det dokument som behövs för din anläggning och utbildar er personal.

Uppföljning och förbättring
Vi har utvecklat en tjänst vi kallar Våtmarksdiagnos. Här provtar, analyserar och bedömer vi våtmarkers och dammars status och förbättringspotential och ger dig sedan ett underlag att arbeta vidare ifrån. Kanske är det dags restaurera och förbättra eller att förändra skötseln av anläggningen?

Vi har också specialkompetens inom lagstiftning och regelverk kring vattenverksamhet.

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

vatmark_webb

Projekt inom Spillvattenvåtmarker