Våtmarker

Innovativ våtmarksdesign har varit ett signum för WRS sedan starten. År 1992 projekterade Peter Ridderstolpe och Hans Wallin Våtmark Oxelösund. Det var Skandinaviens första fullskaleanläggning för kväverening av kommunalt avloppsvatten. Anläggningen har fått stor nationell och internationell uppmärksamhet, både i VA- och forskningssammanhang. Utifrån erfarenheterna från bland annat Oxelösund vidareutvecklar vi ständigt våtmarkstekniken.

Genom åren har WRS designat och projekterat ett 100-tal våtmarker för rening av avloppsvatten, dagvatten, lakvatten och avrinning från åkermark. Vi arbetar också i fler forsknings- och utvecklingsprojekt som rör våtmarker.

Multifunktionella våtmarker
Vi arbetar gärna med att skapa multifunktionella anläggningar. Det är fullt möjligt att skapa anläggningar som har god reningsfunktion, med varierade och artrika miljöer och som samtidigt är vackra och en tillgång för det rörliga friluftslivet.

Drift och skötsel
Ändamålsenlig drift och skötsel är nödvändigt för att bibehålla och optimera våtmarkens funktioner. För det behövs ett operativt dokument och en plan för uppföljning och utvärdering. Vi arbetar fram det dokument som behövs för din anläggning och utbildar er personal.

Uppföljning och förbättring
Vår senaste tjänst är våtmarksdiagnosen. Vi provtar, analyserar och bedömer våtmarkers och dammars status och förbättringspotential. Du får ett underlag att arbeta vidare ifrån, kanske är det dags restaurera och förbättra eller att förändra skötseln av anläggningen.

Vi har också specialkompetens inom lagstiftning och regelverk kring vattenverksamhet.

vatmark_webb

Projekt inom Våtmarker