Spillvatten

WRS hjälper kommuner, företag och privatpersoner att hitta avloppslösningar för bästa möjliga miljöskydd, smittskydd och resurshushållning till en fördelaktig kostnad. Som rådgivare strävar vi efter att ge våra kunder en allsidig och teknikneutral rådgivning och ett pålitligt konsultstöd hela vägen från idé och förstudie till projektering av anläggningar. För att vidmakthålla kompetens och återkoppla med råd och genomförda projekteringar deltar vi också i anläggnings- och uppföljningsarbeten.

Vi arbetar bland annat med:

  • Små avlopp – rådgivning och förslag på lämplig teknik, information och kommunikation, avloppsutredningar, policyfrågor, projektering, uppföljning
  • Vattentjänstplaner, VA-strategier, VA-policys och VA-planer
  • Öppen VA-planering och VA-utredningar – avlopps- och dricksvattenförsörjning, grundvatten, VA-juridik
  • Återföring av näring och kretsloppsanpassning
  • Markbaserad rening
  • Multifunktionella våtmarker

WRS har bred kompetens inom planering och processteknik för vatten- och slambehandling såväl för små som för medelstora avlopp. Vi har spetskompetens om källsorterande avlopp och rening med naturnära tekniker utomhus. Vi har ett nära och väl etablerat samarbete med andra företag i syfte att alltid erbjuda kunden det bästa konsultstödet.

WRS har varit med och utvecklat Avloppsguiden, den nationella kunskapsbanken om små avlopp som vänder sig till såväl privatpersoner som kommuner och bransch.

WRS driver även utvecklingen för framtidens VA! Läs mer om pågående och avslutade utvecklingsprojekt under Forskning & Utveckling.

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

Små avlopp

Projekt inom Spillvatten