Hästgårdsrådgivning

Är du hästhållare i någon av kommunerna Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna eller Österåker? Då har du möjlighet att helt kostnadsfritt få värdefull och konkret hästgårdsrådgivning. Passa på att få information och hjälp kring åtgärder på hästgården som är bra både för hästen, dig och miljön! Miljökonsultföretaget WRS ansvarar för hästgårdsrådgivningen på uppdrag av Oxunda vattensamverkan och Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

Kontaktuppgifter
Barbro Beck-Friis
E-post: barbro@wrs.se
Mobil: 070-645 81 18

Vi vill hjälpa till med att knyta kontakter mellan hästhållare i området kring Oxundaån och Åkerströmmen och mottagare av stallgödsel. I gödselkartan finns kontaktuppgifter till mottagare av hästgödsel i närområdet. Du hittar gödselkartan här till höger:

Aktuellt just nu
Välkommen till: Ridskolan Strömsholm
Tid: 9 april 2024 kl. 16.00-18.00
Plats: Knytpunkten, Ridskolan Strömsholm (Stallbacken 6, 734 94 Strömsholm)
Anmälan: barbro@wrs.se, senast 4 april 2024
Övrigt: Vi bjuder på fika!

Ridskolan Strömsholm är en av hästnäringens tre riksanläggningar med uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling. Under de senaste fem åren har ett flertal rasthagar restaurerats för att få en bättre miljö för hästarna och mer lättskötta ytor. Vi träffar bland annat Linda Kjellberg som ger en genomgång hur de har gått tillväga och hur resultatet har blivit.

Välkommen till: Söderby gård
Tid: 7 maj 2024 kl. 16.00-18.00
Plats: Söderby gård (Orkesta-Söderby 1, 186 94 Vallentuna)
Anmälan: barbro@wrs.se, senast 3 maj 2024
Övrigt: Vi bjuder på fika!

Henrik Molin på Söderby Gård i Vallentuna har nyligen restaurerat sina rasthagar och intilliggande diken för att få torrare och mer lättskötta rasthagar. Finansieringen av åtgärderna har i hög utsträckning gjorts med LOVA-medel. Henrik berättar och visar runt på gården.

Gödselkartan

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad kan vi hjälpa till med?

I hästgårdsrådgivningen kan vi komma ut på besök hos dig och ge konkreta förslag på åtgärder för det du vill ha hjälp med på gården kopplat till vattenfrågor. Exempel på sådant vi går igenom vid ett gårdsbesök:

  • Utredning av gångar och hagar, t.ex. utfodringsplatser, staket, mockningsrutiner m.m.
  • Hantering av gödsel
  • Underhåll av diken och dränering
  • Hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor
  • Skyddszoner mot vattendrag

All rådgivning är helt gratis! Vi kan även hjälpa dig att komma vidare med större projekt där det finns behov av att söka externa pengar för att genomföra åtgärder.

Dessutom erbjuds du som är hästhållare:

  • Gratis studiebesök, seminarier och möten med teman som rör dessa frågor. Hör gärna av dig om du är intresserad av något specifikt ämne eller har önskemål på studiebesök!

Vi arbetar främst inom avrinningsområdena till Oxundaån och Åkerströmmens, som du hittar i kartan till höger. Klicka på bilden för att förstora den och se var din gård ligger. Även om du bor strax utanför dessa områden så är du varmt välkommen på möten, studiebesök och seminarier! Kontakta oss också om du är intresserad av ett gårdsbesök så ska vi se vad vi kan göra!

Målet med projektet är att åtgärder genomförs på hästgårdar som förbättrar miljön för både hästen och hästhållaren att arbeta och vistas i. Dessutom minskar vi näringstillförseln och övergödningen av våra vattendrag och sjöar!

Projektet pågår fram till 2025.

Här finns ett kort informationsblad om hästgårdsrådgivningen. Skriv gärna ut eller dela med dig! Längre ner finns massor med matnyttigt material och informationsfilmer.

Informationsblad Hästgårdsrådgivning

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informationsmaterial

Hästrådgivning – ta vara på hästgödslet (Vallentuna kommun)
Praktiska råd – Så hanterar du hästgödseln rätt (Greppa näringen, 2021)
Praktiska råd – Så använder du hästgödseln i växtodlingen (Greppa näringen, 2021)
Goda exempel på genomförda åtgärder som minskar övergödningen från hästhållningen på Julmyra Horse Center
Vattenvårdsplan för hästgårdar – Exempel (LIFE IP Rich Waters, 2023)
Hästen och hållbar utveckling (Hållbar häst, 2020)
Bra hagar för hästen och miljön (Greppa näringen, 2017) – hur hästhagar sköts på ett bra sätt för att minska näringsläckage till sjöar och vatten och minska spridningen av inälvsparasiter.
Hästen och miljön inom Oxunda avrinningsområde (Hushållningssällskapet, 2017) – konkreta åtgärder som hästgårdar kan utföra för att minska sina läckage av växtnäringsämnen; foderstater, mockning av hagar, lagring och spridning av gödsel, rasthagar fosfordammar.
Hästgödsel en naturlig resurs (Jordbruksverket, 2013) – näringsämnen, lagring och spridning av hästgödsel samt lagstiftningen inom området.
Artikel hos Varje skit räknas med 10 tips på hur mockning och gödselhantering kan bli enklare för dig
Artikel i Hippson om sopvalls för mockning
Lagra gödsel utan avrinning (Eskilstuna kommun) – miljökontorets faktablad om reglerna kring tillsyn av stora och små gårdar.
Sprida gödsel i nitratkänsliga områden (Jordbruksverket 2021) – Var för gödseln spridas? Hur mycket? Viktiga datum? Vilken dokumentation krävs?
Fånga fosforn med en fosfordamm (Greppa näringen 2017) – Praktiska råd kring anläggningen av en fosfordamm
Cirkulär användning av Hästgödsel (Vallentuna kommun, 2021) – Möjligheter och hinder för recirkulering av hästgödsel som näring för odling

Inspirationsfilmer
Lurbo ridklubb – Sveriges mest hållbara klubb 2021 – Film om hur klubben arbetat för att åstadkomma en hållbarare hästverksamhet och hur de vill inspirera andra.
Julmyra Horse center – Övergödning från hästgårdar – Film om hur anläggningen har jobbat med rutiner för skötsel av hagar, dagvattenhantering, skyddszoner, fosfordammar samt andra åtgärder för minskat näringsläckage från hästanläggningen som även lett till en bättre miljö för hästarna och bättre banor.

Övrigt
Betesförmedling hos Länsstyrelsen i Stockholm. Formulär fylls i här.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exempel på sådant som har genomförts i projektet

Lurbo Ridklubb är 2021 års vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris. Lurbo ridklubb har under de senaste åren lyckats ställa om till en mer hållbar verksamhet för både hästar och människor genom flera miljösmarta lösningar.

Vallentuna Ridskola har under senaste året förbättrat tidigare blöta rasthagar och anlagt en fosfordamm för att minska näringsläckaget till intilliggande vattendrag. Vi diskuterar även möjligheten att öka samarbetet mellan lantbrukare och hästhållare kring gödselhantering för att sprida gödseln i närområdet.

Söderby gård i Vallentuna kommun har, med hjälp av LOVA-bidrag, under senaste året förbättrat tidigare blöta hagar för att minska näringsläckaget till intilliggande vattendrag.

Under 2022 genomförde vi även flera aktiviteter och kunskapshöjande åtgärder. Vi besökte Österby gård utanför Sigtuna för att prata om vad som krävs av den som lämnar, och av den som tar emot, gödsel. På D.A. Mattssons återvinningsanläggning i Upplands Väsby fick vi se hur hästgödsel hygieniseras i en storskalig trumkompost och sedan används vid jordtillverkning. Några kilometer bort finns Sättra gård som har ett mer småskaligt omhändertagande av hästgödsel, både från egna hästar och från andra hästgårdar. Vi fick även lyssna på en föreläsning av Cecilia Müller, docent på SLU, om hur vi kan utfodra med hänsyn till både hästens hälsa och för att minska risken för näringsläckage till intilliggande vattendrag.