Skyfall

WRS hjälper kommuner och företag med många frågor som rör skyfall! Vi arbetar med allt från enklare skyfallskarteringar till mer omfattande dynamiska skyfallsmodeller, konsekvensanalyser och strategisk planering för att hantera skyfall.

Skyfall får mer och mer uppmärksamhet i samhällsdebatten. Vikten av en väl planerad skyfallshantering blir allt tydligare. Plötsliga och kraftiga skyfall kan få enorma konsekvenser för samhället. Så det gäller att vara beredd och ha en handlingsplan när regnet väl kommer!

WRS är specialister på att hjälpa aktörer att arbeta strategiskt med skyfallsfrågor genom att exempelvis ta fram konsekvensanalyser och beredskapsplaner. Vi har lång erfarenhet av att dimensionera och projektera åtgärder för att hantera vattenvolymer och flöden, och utformar även skötselråd och följer upp anläggningar för att säkra att de fungerar som de ska på lång sikt.

WRS har länge utfört enklare skyfallskarteringar för att klargöra förutsättningarna för hantering av skyfall. Sedan några år tillbaka genomför vi även dynamiska skyfallsmodeller i HEC-RAS som utgår ifrån regnförlopp över tid och tar hänsyn till fler platsspecifika förutsättningar. WRS skyfallsmodeller grundar sig alltid i de riktlinjer för skyfallskartering som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram.

WRS arbetar också med forskning och utveckling och har exempelvis handlett ett examensarbete för att utreda infiltrationens påverkan på skyfallsflöden.

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

Lite kort om modellprogrammet HEC-RAS
HEC-RAS – Hydrologic Engineering Center's River Analysis System – har 
utvecklats av militärens ingenjörskår i USA. Programmet används för att
studera många olika hydrologiska fenomen, bland andra hydrologin i vatten-
drag, konsekvenserna av dammbrott, sedimenttransport och översvämningar.
Ett användningsområde är att studera just skyfall och de konsekvenser som
uppstår till följd av skyfall.

Det finns många fördelar med att använda HEC-RAS. Det är ett mycket
anpassningsbart program som till exempel kan simulera en- eller två-
dimensionella flöden, interaktioner mellan vattendrag och markytor eller ta
hänsyn till varierande regnmängder och regnmönster. I programmet kan hänsyn
tas till olika typer av hydrologiska strukturer, exempelvis broar och
vägtrummor, och olika marktyper och infiltrationsparametrar kan modelleras.
Dessutom uppdateras programmet löpande av utvecklarna så att mer stabila
och avancerade versioner kommer ut med jämna mellanrum. Eftersom programmet
är fritt att använda så finns det dessutom ett stort användarnätverk från
hela världen, som delar kunskap och erfarenheter.

Med HEC-RAS kan man alltså skapa realistiska och tillförlitliga skyfalls-
modeller som kan användas för att identifiera riskområden – så som i bilden
till höger – och planera skyfallsåtgärder.

Projekt inom Skyfall