Skyfallsutredning Tillberga

Projekt: Skyfallsutredning för Tillberga norra
(del av Dagvattenutredning för Hedensberg 7:5, Tillberga)
Uppdragsgivare: AB Hvalfisken
År: 2022
Kontakt: Jonathan Arnlund

I den norra delen av Tillberga, norr om Västerås, ligger ett område med energiskog. Här planerar AB Hvalfisken för ett nytt bostadsområde med bland annat ett parkområde och en damm. I samband med en dagvattenutredning för exploateringsområdet genomförde WRS en skyfallsutredning där riskområden för översvämning undersöktes och lämpliga åtgärdsförslag togs fram.

Utredningen resulterade i konkreta förslag på hur skyfallsflöden kan avledas och hanteras för att undvika översvämningsskador på ny och befintlig bebyggelse. Ett förslag på ny höjdsättning av planområdet togs fram för de ytor där ny bebyggelse riskerar att översvämmas.


Foto: Jonathan Arnlund, WRS

Kategori: