Student

WRS samarbetar och följer flera aktörer inom forskningen och utvecklingen av områdena miljö, vatten och kretslopp. Genom ett kontinuerligt arbete i dessa fält har vi utrymme att testa innovativa idéer och att bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område.

Vi samarbetar med flera av landets universitet och kan därför erbjuda studenter att genomföra examensarbeten inom ramen för våra uppdrag. Är du student och intresserad av ett examensarbete inom vårt arbetsområde? Kontakta oss!

Under 2024 har vi tyvärr inte möjlighet att handleda fler examensarbeten eller praktiker.

Tidigare examensarbeten utförda på WRS

Cronblad H. och Fernberg D. (2024).
Fallstudie av hållbar dagvattenhantering på bostadsgårdar – En erfarenhetsåterföring från byggprocessen.
Självständigt arbete vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU.

Budweg E. (2024).
Dagvattendammar som biodiversitet-hotspots? – En studie av 19 dammar i Mälardalen
Examensarbete vid Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Källbom J. (2023).
Skyfall i Sala – En skyfallskartering i HEC-RAS
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära, Uppsala universitet.
UPTEC W 23017, ISSN 1401-5765.

Nyholm E. (2023).
Reningsfunktion i svenska spillvattenvåtmarker – En studie av avskiljningseffektiviteten av kväve, fosfor och läkemedelsrester
Examensarbete vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet.
UPTEC W 23011, ISSN 1401-5765.

Engström Svanberg A (2022).
Checklista för multifunktionella våtmarker för spillvattenrening och fågelliv – Fallstudie Stenhammar/Tallholmen, Flen
Examensarbete vid Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.
UPTEC W 22022, ISSN 1401-5765.

Pahtajärvi M (2021).
Kretsloppsanpassad avloppslösning med extremt snålspolande toalett till sluten tank – En undersökning om erfarenheter och funktion
Examensarbete för Magisterprogrammet inom miljövetenskap, Umeå universitet.

Gannholm Johansson T (2021).
Modellering av risken att regntillfällen leder till tillfälliga föroreningskoncentrationer som överskriver maximala tillåtna koncentrationer – En svensk fallstudie av dagvatten i Fyrisån
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära, Uppsala Universitet. UPTEC W 21019, ISSN 1401-5765.

Ahlström M (2021).
Undersökning av turbiditet och föroreningars sammansättning i urbana dagvatten
Examensarbete vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet.
UPTEC W 21025, ISSN 1401-5765.

Jonsson J (2020).
Turbiditet för indirekt mätning av metaller i vattendrag
Examensarbete vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet.
UPTEC W 20029, ISSN 1401-5765.

Larsson E (2020).
Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet.
UPTEC W 20024, ISSN 1401-5765.

Randefelt J (2019).
Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser
Examensarbete vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. UPTEC W 19044, ISSN 1401-5765.

Andersson M (2019).
Tungmetaller i dagvattendammar – en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten
Självständigt arbete inom Biologi och Miljövetenskap – kandidatprogram. Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hedlöf Ekvall L (2019).
Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
UPTEC W 19 023, ISSN 1401-5765.

Forsberg K (2019).
Dimensionering och utformning av dagvattendammar
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten och landskapslära, Uppsala universitet. UPTEC W 18 039, ISSN 1401-5765.
Ladda ner: Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar

Eriksson Russo V (2018).
Mikroplast i behandlat lakvatten – En fallstudie med åtta avfallsanläggningar
Examensarbete vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 18 014, ISSN 1401-5765.

Halvarsson L (2017).
Nitrifikation i pulskärr – En studie av Forsmarks avloppsreningsverk med SBR och våtmarker
Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 17015, ISSN 1401-5765.

Jönsson R (2016).
Mikroplast i dagvatten och spillvatten – Avskiljning i dagvattendammar och anlagda våtmarker
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitetitet, Uppsala. UPTEC W 16030, ISSN 1401-5765.

Näslund O (2016).
VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?
Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 16029, ISSN 1401-5765.

Forsberg A (2015).
Utvärdering av två markbaserade dagvattenreningssystem.
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Biogeokemi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 15006, ISSN 1401-5765.

Ahlman A (2012).
Reningseffekt i dämd dagvattentunnel i Märsta, Sigtuna kommun.
Examensarbete vid Institutionen för Geovetenskaper, Luft-, Vatten och Landskapslära, Uppsala universitet. UPTEC W12 005 ISSN 1401-5765.

Näslund M (2010).
Behandlingsvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser under vinterförhållanden – En studie av fyra svenska våtmarker för avloppsrening.
Examensarbete vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet. UPTEC W10 026, ISSN 1401-57.

Flyckt L (2010).
Reningsresultat, drifterfarenheter och kostnadseffektivitet i svenska våtmarker för spillvattenrening.
Examensarbete vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet.
LITH-IFM-A-EX–10/2377—SE.

Persson A (2010).
Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till flödesproportionell vattenprovtagning.
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. UPTEC W10 018, ISSN 1401-5765.

Olofsson R (2007)
Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten.
Examensarbetet vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholm Universitet.

Kynkäänniemi P (2006)
Reningsfunktion i en lågbelastad våtmark.
Examensarbete vid Institutionen för Markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU.
ISSN 1100-2263.

Karlsson M (2005)
Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp.
Examensarbete vid Institutionen för Markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU.
ISSN 1100-2263.

Jacobs A (2004)
Översilning för fosforavskiljning ur sjövatten.
Examensarbete vid Institutionen för Naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholm Universitet.

Stråe D (2000)
Översilning med intermittent beskickning – nitrifikationsmetod för lokal behandling av lakvatten från avfallsupplag.
Examensarbete vid Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, Sveriges Lantbruksuniversitet. ISSN 1100-2263

af Petersens E (1999)
Översilning som metod för kväverening av avloppsvatten – en studie av våtmark Alhagen i Nynäshamn
Examensarbete vid Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, Sveriges Lantbruksuniversitet. ISSN 1100-2263.