Student

WRS samarbetar och följer flera aktörer inom forskningen och utvecklingen av områdena miljö, vatten och kretslopp. Genom ett kontinuerligt arbete i dessa fält har vi utrymme att testa innovativa idéer och att bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område.

Vi samarbetar med flera av landets universitet och kan därför erbjuda studenter att genomföra examensarbeten inom ramen för våra uppdrag. Är du student och intresserad av ett examensarbete inom vårt arbetsområde? Kontakta oss!

Tidigare examensarbeten utförda på WRS

Jonsson J (2020).
Turbiditet för indirekt mätning av metaller i vattendrag
Examensarbete vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet, UPTEC W 20029, ISSN 1401-5765.

Larsson E (2020).
Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet, UPTEC W 20024, ISSN 1401-5765.

Randefelt J (2019).
Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser
Examensarbete vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, UPTEC W 19044, ISSN 1401-5765.

Andersson M (2019).
Tungmetaller i dagvattendammar – en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten
Självständigt arbete inom Biologi och Miljövetenskap – kandidatprogram. Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hedlöf Ekvall L (2019).
Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, UPTEC W 19 023, ISSN 1401-5765.

Forsberg K (2019).
Dimensionering och utformning av dagvattendammar
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten och landskapslära, Uppsala universitet, UPTEC W 18 039, ISSN 1401-5765.
Ladda ner: Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar

Eriksson Russo V (2018).
Mikroplast i behandlat lakvatten – En fallstudie med åtta avfallsanläggningar
Examensarbete vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, UPTEC W 18 014, ISSN 1401-5765.

Halvarsson L (2017).
Nitrifikation i pulskärr – En studie av Forsmarks avloppsreningsverk med SBR och våtmarker
Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 17015, ISSN 1401-5765.

Jönsson R (2016).
Mikroplast i dagvatten och spillvatten – Avskiljning i dagvattendammar och anlagda våtmarker
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitetitet, Uppsala. UPTEC W 16030, ISSN 1401-5765.

Näslund O (2016).
VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?
Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 16029, ISSN 1401-5765.

Forsberg A (2015).
Utvärdering av två markbaserade dagvattenreningssystem.
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Biogeokemi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 15006, ISSN 1401-5765.

Ahlman A (2012).
Reningseffekt i dämd dagvattentunnel i Märsta, Sigtuna kommun.
Examensarbete vid Institutionen för Geovetenskaper, Luft-, Vatten och Landskapslära, Uppsala universitet. UPTEC W12 005 ISSN 1401-5765.

Näslund M (2010).
Behandlingsvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser under vinterförhållanden – En studie av fyra svenska våtmarker för avloppsrening.
Examensarbete vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet UPTEC W10 026 ISSN1401-57.

Flyckt L (2010).
Reningsresultat, drifterfarenheter och kostnadseffektivitet i svenska våtmarker för spillvattenrening.
Examensarbete utfört hos WRS Uppsala AB i samarbete med Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet. LITH-IFM-A-EX–10/2377—SE.

Persson A (2010).
Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till flödesproportionell vattenprovtagning.
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. UPTEC W10 018 ISSN 1401-5765.

Olofsson R (2007)
Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten.
Instituationen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholm Universitet.

Kynkäänniemi P (2006)
Reningsfunktion i en lågbelastad våtmark.
Examensarbete vid Institutionen för Markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU. ISSN 1100-2263

Karlsson M (2005)
Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp.
Examensarbete vid Institutionen för Markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU. ISSN 1100-2263

Jacobs A (2004)
Översilning för fosforavskiljning ur sjövatten.
Examensarbete vid Instituationen för Naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholm Universitet

Stråe D (2000)
Översilning med intermittent beskickning – nitrifikationsmetod för lokal behandling av lakvatten från avfallsupplag.
Examensarbete vid Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU.

af Petersens E (1999)
Översilning som metod för kväverening av avloppsvatten – en studie av våtmark Alhagen i Nynäshamn
Examensarbete vid Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU. ISSN 1100-2263.