Naturvatten

Vi hjälper kommuner, företag och organisationer med frågor som rör kemisk och ekologisk status i vattendrag och sjöar, föroreningspåverkan, miljökvalitetsnormer och att ta fram åtgärdsplaner. Vi har lång erfarenhet av utformning av våtmarker i odlingslandskapet och driver också utvecklingsarbete inom området.

Våra tjänster:

  • Utformning och projektering av dammar och multifunktionella våtmarker för rening, gestaltning och biologisk mångfald
  • Naturvård och drift- och skötselplaner
  • Tillståndsansökningar och anmälningar vid anläggning av våtmarker och annan vattenverksamhet
  • Stöd vid bidragsansökan för LONA, LOVA och landsbygdsprogrammet
  • Ekosystemtjänstanalyser
  • Provtagning och analysering av vatten och sediment
  • Inventering av vegetation i och nära vatten
  • Åtgärdsprogram
  • Hästgårdsdiagnos

Mer information om vårt arbete med våtmarker finns här

naturvatten_webb

Projekt inom Naturvatten