Naturvatten

Vi hjälper kommuner, företag och organisationer med frågor som rör kemisk och ekologisk status i vattendrag och sjöar, föroreningspåverkan, miljökvalitetsnormer och att ta fram åtgärdsplaner. Vi har lång erfarenhet av utformning av våtmarker i odlingslandskapet och driver också utvecklingsarbete inom området.

Våra tjänster:

  • Utformning och projektering av dammar och våtmarker för vattenrening, gestaltning och biologisk mångfald
  • Drift- och skötselplaner för anlagda och naturliga vatten
  • Provtagning och analys av vatten och sediment
  • Åtgärdsprogram
  • Hästgårdsdiagnos
  • Inventering av vegetation i och nära vatten

Mer information om vårt arbete med våtmarker finns här

naturvatten_webb

Projekt inom Naturvatten