Naturvatten

Vi hjälper kommuner, företag och organisationer med frågor som rör föroreningspåverkan, kemisk och ekologisk status i vattendrag och sjöar, miljökvalitetsnormer och att ta fram lokala åtgärdsprogram. Vi har lång erfarenhet av utformning av våtmarker i odlingslandskapet och driver också utvecklingsarbete inom området.

Våra tjänster:

 • Utformning, projektering och gestaltning av dammar och multifunktionella våtmarker för rening, rekreation och biologisk mångfald. Mer information om vårt arbete med våtmarker finns här.
 • Naturvård
 • Drift- och skötselplaner
 • Tillståndsansökningar och anmälningar vid anläggning av våtmarker och annan vattenverksamhet
 • Tillståndsansökningar och utredningar i samband med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)
 • Stöd vid bidragsansökan för LONA, LOVA och strategiska planen för jordbruket
 • Ekosystemtjänstanalyser
 • Provtagning och analys av vatten, sediment och jord
 • Inventering av vegetation i och nära vatten
 • Underlag till lokala åtgärdsprogram (LÅP) och åtgärdsplaner
 • Hästgårdsdiagnos

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

naturvatten_webb

Projekt inom Naturvatten