Lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån: Del 2 – Åtgärdsförslag för sträckan Vendelån–Ekoln
Uppdragsgivare: Uppsala kommun
År: 2018-2020, 2022-2024
Kontakt: Daniel Stråe

WRS har på uppdrag av Uppsala kommun tagit fram åtgärdsförslag för Fyrisån på dess sträckning mellan Vendelån och Ekoln. Åtgärdsförslagen syftar framför allt till att minska mängden fosfor som tillförs ån. Rapporten utgör en av två underlagsdelar till ett lokalt åtgärdsprogram. Den andra delen, som Naturvatten i Roslagen svarat för, redovisar statusklassning och beting för Fyrisåns samtliga 45 vattenförekomster.

Enligt Vattenmyndighetens statusklassning har Fyrisån på aktuell sträcka måttlig ekologisk status. Ån uppnår ej heller god kemisk status. Enligt miljökvalitetsnormerna för Fyrisån ska god ekologisk och kemisk status uppnås senast 2027.

Betingen för minskad tillförsel av fosfor till vattenförekomsterna har under uppdragets genomförande varit mycket osäkra. Arbetet med åtgärdsförslag har därför bedrivits utifrån en preliminär bedömning som inneburit ett totalt arbetsbeting på 800 kg per år, varav 670 kg på sträckan genom Uppsala tätort.

Utredningen har analyserat och bearbetat befintliga data, men också tagit fram nya, exempelvis förekomst, lokalisering och storlek på hästgårdar, samt beräknade föroreningsmängder i dagvattnet från Storvreta. Den diffusa fosfortillförseln från jordbruksmark har beräknats utifrån underlagsdata från Jordbruksverket och SMED.

Åtgärdsförslagen har prioritetsordnats utifrån en översiktlig analys av avskiljningspotential, juridisk och teknisk genomförbarhet samt kostnadsbild. Förslagen inkluderar bland annat:

  • Att förelägga enskilda fastighetsägare med icke-godkända avlopp – 15 kg P/år
  • Efterpolering av avloppsvatten från Storvreta avloppsreningsverk i våtmark – 30 kg P/år
  • Fyra dammar för rening av dagvatten från Storvreta tätort – 60 kg P/år
  • Åtgärder för förbättrad gödselhantering på hästgårdar – 80 kg P/år
  • Åtgärdsförslag för jordbruksmark – 1 300 kg P/år

De föreslagna åtgärderna förväntas tillsammans leda till en minskad tillförsel på drygt 1450 kg fosfor per år, vilket innebär att målsättningen om att ta fram förslag motsvarande 150 % av betinget har nåtts.

År 2022 fick WRS i uppdrag att revidera och uppdatera underlaget till lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån då nya åtgärdsbehov (beting) för fosfor hade tagits fram av Vattenmyndigheten. WRS uppdaterade alla åtgärdsförslag för minskad fosforbelastning från diffusa källor och punktkällor, samt tog fram nya platsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad hydromorfologi, något som tidigare saknades. Dessutom tog WRS fram en exempelsamling för åtgärder för förbättrad hydromorfologi vid projekt i vatten som är tänkt att användas av kommunen som inspiration och guide vid stadsutbyggnadsprojekt i Uppsala stad.

Foto: Daniel Stråe, WRS

Kategori: ,