SVU-rapport spillvattenvåtmarker

Projekt: Spillvattenvåtmarker som del i kommunal avloppsrening
Uppdragsgivare: Svenskt Vatten Utveckling
År: 2022-2023
Kontakt: Linus Halvarsson

 

 

 

 

 

 

 

WRS drev ett projekt med medel från Svenskt Vatten Utveckling med syftet att  höja kunskapsläget kring våtmarker som kompletterande reningssteg till kommunala avloppsreningsverk. Målet med projektet var att ta fram en sammanställning av befintlig kunskap kring användningen av våtmarker som ett reningssteg, samt ge rekommendationer för när detta är lämpligt. Bland annat besvarar rapporten dessa frågeställningar:

  • Vilken avskiljning av kväve (omvandling) och fosfor kan man förvänta sig i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning och vilka processer bedöms bidra till avskiljningen?
  • Hur stor är avskiljningen av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning?
  • Hur stor är avskiljningen av smittoämnen i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning?
  • Hur påverkas våtmarker vid bräddningar i reningsverket? Kan en våtmark vara ett skydd för recipienten vid flöden som reningsverket inte klarar?
  • Hur ser drift- och underhållsbehovet ut för en spillvattenvåtmark?

Projektet leddes av WRS tillsammans med ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB), Nynäshamns kommun och Oxelö Energi som har spillvattenvåtmarker, samt med Region Gotland och Växjö kommun som funderar på att anlägga spillvattenvåtmarker.

Referens
Halvarsson L., Ridderstolpe P., Forkman Fahlgren T., Nyholm E. och Engström Svanberg A. (2024). Spillvattenvåtmarker som del i kommunal avloppsrening. SVU-rapport 2024-1. Stockholm:
Svenskt Vatten.

Illustration: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: