LÅP Knivstaån

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Pinglaström, Ekebyån och Knivstaån
Uppdragsgivare: Knivsta kommun
År: 2022-2023
Kontakt: Daniel Stråe

Knivsta kommun har med WRS hjälp utrett Knivstaån och dess biflöden Pinglaström och Ekebyån och föreslagit ett lokalt åtgärdsprogram. De tre vattenförekomsterna bedöms vara övergödda och hydromorfologiskt påverkade. De beslutade miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status till 2033 och god kemisk status. För att nå MKN behövs handlingsplaner som gör det möjligt att prioritera och planera nödvändiga åtgärder.

Rapporten pekar ut två platsspecifika åtgärdsförslag inom jordbruksmark och fem för dagvatten. Avlopp med bristfällig eller okänd rening måste också åtgärdas. Åtgärdsförslagen bedöms ge en minskad tillförsel motsvarande drygt 60 % av åtgärdsbehovet på 250 kg fosfor för Knivstaån. För Pinglaström nås betinget till cirka 70 %. För Ekebyån finns inget fosforbeting men här kan cirka 88 kg fosfor avskiljas till nytta för Knivstaån.

För det partiella vandringshindret som dämmet vid Trunsta träsk utgör behövs eventuellt upptröskling för passage av svagsimmande fiskarter. Dessutom behöver dämmets sidor förlängas. Det rekommenderas också ett återbesök vid vandringshindret. Denna åtgärd ges prioritet 1. Därutöver ges ytterligare nio platsspecifika åtgärdsförlag och ett antal mer generella förslag för förbättrad hydromorfologi.

En av rapportens huvudslutsatser är att det inte kommer vara möjligt att efterleva nuvarande miljökvalitetsnorm för Pinglaström och Knivstaån med avseende på ekologisk status och kvalitetsfaktorn fosfor.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: