Skyfallsutredning Ålsta-Aspvik-Ensta

Projekt: Skyfallsutredning för Ålsta-Aspvik-Ensta
Uppdragsgivare: Upplands-Bro kommun
År: 2022
Kontakt: Jonathan Arnlund

WRS har gjort en utredning av översvämningsrisker i området Ålsta-Aspvik-Ensta i Upplands-Bro kommun. Syftet med utredningen var att klargöra hur översvämningssituationen skulle förändras när området omvandlas från fritidshusområde till ett område med fler och permanenta bostäder.

Översvämningsriskerna utreddes med hjälp av verktyget Scalgo Live där detaljerade lågpunktskarteringar kan göras. Dimensionerande skyfallsflöden beräknades och jämfördes med kapaciteten i en viktig vägtrumma. Det övervägdes om en mer omfattande dynamisk skyfallsmodell skulle upprättas, men det ansågs inte behövas eftersom områdets topografi och geologi ger upphov till en okomplicerad flödesdynamik i området. Analysen visade att exploateringen kommer att ha en relativt liten påverkan på flöden och översvämningsrisker och att framkomligheten till området sannolikt inte kommer att äventyras till följd av exploateringen.

Figur: Vattendjup i de lågpunkter där stående vatten samlas i nuläget, baserat på analys i Scalgo Live.

Kategori: