MKB tillståndsansökan vattenverksamhet

Projekt: Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan för vattenverksamhet gällande regleringen av sjön Kollungeröd vatten
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
År: 2023
Kontakt: Frida Hermanson

Kollungeröd vatten ligger i Orust kommun i Västra Götalands län och är en av Bohusläns finaste fågelsjöar. Det är både ett naturreservat och ett Natura 2000-område. För att minska igenväxningen och gynna fågellivet samtidigt som markanvändningen kring sjön inte försvåras togs ett förslag fram av Norconsult på en ny aktiv reglering av sjön med en utformning av ett nytt dämme. Det nya dämmet och den aktiva regleringen av sjön innebar att en tillståndsansökan om vattenverksamhet behövde sökas hos mark- och miljödomstolen.

Som en del av underlaget till domstolen har WRS tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt uppdaterat den tekniska beskrivningen för dämme och reglering. I uppdraget ingick även att utvärdera olika utformningar samt regleringsalternativ för dämmet i modellverktyget HEC-RAS.

Foto: Frida Hermanson, WRS

Kategori: