Myrstugans våtmarksrike

Projekt: Underlag totalentreprenad Myrstugans våtmarksrike
Uppdragsgivare: Södertälje kommun via Pontarius AB
År: 2022-2023
Kontakt: Daniel Stråe

Södertälje kommun, via Pontarius AB, gav WRS i uppdrag att utreda och projektera en permanent dämningslösning vid det idag av bäver uppdämda området kring Myrstugan, mellan Järna och Kilafors.

Avrinningsområdet till platsen är 35 km2 stort och det dimensionerande 50-årsflödet beräknas till 1,8 m3/s. Dämningslösningen utgörs av en plastspont med ett sju meter brett utskov. Lösningen möjliggör ytterligare några decimeters uppdämning av ett flera hektar stort område samtidigt som fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer bibehålls. Åtgärden stärker områdets förmåga att hålla kvar vatten och att utjämna vattenflöden samt gynnar biologisk mångfald och områdets rekreationsvärden.

Levererade ritningar redovisar dämningslösning och regleringsnivåer och utgör underlag för upphandling av totalentreprenad.

Foto: Victoria Eriksson Russo, WRS

Kategori: