Miljö & kvalitet

Vinnare av “Årets hållbara företag” i Uppsala 2017!

Klimatarbete
Sedan 2022 genomför vi ett ambitiöst arbete för att bli ett klimatpositivt företag. Läs mer om vår resa under fliken Klimatpositiv 2030.

Miljömål
WRS arbete ska sträva mot att nå nationella och globala miljömål. Därför ska vi bidra till:

 1. god vattenkvalitet i sjöar, vattendrag, hav och grundvatten genom att arbeta för minskad närings- och föroreningsbelastning,
 2. bevarad och stärkt biologisk mångfald samt ekosystemtjänster, särskilt de knutna till vatten,
 3. fungerande kretslopp och god hushållning av framför allt vatten och näringsämnen,
 4. begränsad klimatpåverkan genom minskade utsläpp och fungerande åtgärder som binder kol,
 5. klimatanpassning av samhället med avseende på vattenfrågor.

Miljöarbete
WRS är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

WRS vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och arbetar med helhetssyn på miljöfrågorna. Principer om kretslopp (främst av vatten och ändliga resurser), miljöanpassning av teknik och bevarande av biologisk mångfald är utgångspunkter i vårt arbete. För att se till att resultatet av våra projekt blir så miljösäkert och resurseffektivt som möjligt bygger vi vårt arbete på fyra grundläggande idéer:

 • Att så långt som möjligt förebygga miljöproblem genom åtgärder vid källan
 • Att utnyttja mer naturnära teknik för rening och återvinning
 • Att förena kompetens från såväl tekniska som ekologiska områden
 • Att arbeta nära forskning, myndigheter och andra aktörer

Vår personal är miljöengagerad och har gedigna miljöutbildningar i botten. Det är därför en självklarhet för oss att alltid sätta miljön i första rummet:

 • Arbetsresor gör vi helst med tåg.
 • Kontoret ligger centralt i Uppsala eftersom det då är lätt att ta sig hit med tåg, buss och cykel.
 • När vi måste ta bilen använder vi företagets miljöbil.
 • Till och från jobbet tar vi cykel eller åker kollektivt i möjligaste mån.
 • Vi köper enbart Bra Miljöval-märkt el till vårt kontor. För att främja en av de absolut renaste energikällorna är vi andelsägare i ett vindkraftverk, genom Sveriges Vinkraftkooperativ (SVEF). För mer information om SVEF, läs här.
 • Vi har antagit åtta klimatutmaningar via Uppsala klimatprotokoll för att uppnå stadens långsiktiga mål om Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050.

Läs mer om vårt miljöarbete i den här artikeln  i Uppsala Nya Tidning.

Kvalitet
Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001.

För att säkerställa en hög kvalitet och för att uppnå våra kunders förväntningar och för att uppfylla rådande standarder och myndighetskrav arbetar vi enligt vårt kvalitetsledningssystem med metoder och processer för granskning och kvalitetssäkring av alla våra projekt.

Baserat på finansiell stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde har WRS fått värderating VV, “Mycket hög Värderating”.

Åretshållbara företag