SVU-projekt spillvattenvåtmarker

Våtmarker – ett kompletterande reningssteg till kommunala avloppsreningsverk

Under 2022–2023 genomför WRS ett utvecklingsprojekt med medel från Svenskt Vatten Utveckling för att höja kunskapsläget kring våtmarker som kompletterande reningssteg till kommunala avloppsreningsverk. Projektet sker i samarbete med fem kommuner eller kommunala bolag som har små och medelstora tätorter där spillvattenvåtmarker är särskilt intressant som reningssteg: Nynäshamn kommun, Oxelö Energi AB, Växjö kommun, Region Gotland och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Målet är att ta fram en sammanställning av befintlig kunskap kring användningen av våtmarker som ett reningssteg, samt rekommendationer för när detta är lämpligt. Resultaten kommer att presenteras i en SVU-rapport som ska besvara följande frågeställningar:

  • Vilken kväveavskiljning (omvandling) kan man förvänta sig i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning och vilka processer bedöms bidra till avskiljningen?
  • Vilken fosforavskiljning kan man vänta sig i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning och vilka processer bedöms bidra till avskiljningen?
  • Hur stor är avskiljningen av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning?
  • Hur stor är avskiljningen av smittoämnen i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning?
  • Hur påverkas våtmarker vid bräddningar i reningsverket? Kan en våtmark vara ett skydd för recipienten vid flöden som reningsverket inte klarar?
  • Hur ser drift- och underhållsbehovet ut för en spillvattenvåtmark?

Under våren 2023 sammanställdes en del kunskap i form av ett examensarbete som du hittar här:
Reningsfunktion i svenska spillvattenvåtmarker – En studie av avskiljningseffektiviteten av kväve, fosfor och läkemedelsrester

Den slutliga rapporten kommer att publiceras vid årsskiftet 2023/2024.

Är du eller din organisation intresserade av spillvattenvåtmarker och vill ta del av resultaten? Eller vill ni bidra med värdefull information eller tips? Hör gärna av er till linus@wrs.se!

Utloppet för Alhagens spillvattenvåtmark.