SVU-projekt spillvattenvåtmarker

Våtmarker – ett kompletterande reningssteg till kommunala avloppsreningsverk

Under 2022–2023 genomförde WRS ett utvecklingsprojekt med medel från Svenskt Vatten Utveckling för att höja kunskapsläget kring våtmarker som kompletterande reningssteg till kommunala avloppsreningsverk. Projektet skedde i samarbete med fem kommuner eller kommunala bolag som har små och medelstora tätorter där spillvattenvåtmarker är särskilt intressant som reningssteg: Nynäshamn kommun, Oxelö Energi AB, Växjö kommun, Region Gotland och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Rapporten kom ut i januari 2024 och är nu tillgänglig för medlemmar på Svenskt Vattens hemsida! I april kommer rapporten släppas fritt för alla och då kommer vi även att publicera den på WRS hemsida under Forskning & Utveckling.

Målet var att ta fram en sammanställning av befintlig kunskap kring användningen av våtmarker som ett reningssteg, samt rekommendationer för när detta är lämpligt. I SVU-rapporten besvaras följande frågeställningar:

  • Vilken kväveavskiljning (omvandling) kan man förvänta sig i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning och vilka processer bedöms bidra till avskiljningen?
  • Vilken fosforavskiljning kan man vänta sig i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning och vilka processer bedöms bidra till avskiljningen?
  • Hur stor är avskiljningen av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning?
  • Hur stor är avskiljningen av smittoämnen i spillvattenvåtmarker med avseende på belastning och utformning?
  • Hur påverkas våtmarker vid bräddningar i reningsverket? Kan en våtmark vara ett skydd för recipienten vid flöden som reningsverket inte klarar?
  • Hur ser drift- och underhållsbehovet ut för en spillvattenvåtmark?

Under våren 2023 sammanställdes en del kunskap i form av ett examensarbete som du hittar här:
Reningsfunktion i svenska spillvattenvåtmarker – En studie av avskiljningseffektiviteten av kväve, fosfor och läkemedelsrester

Är du eller din organisation intresserade av spillvattenvåtmarker och vill ta del av resultaten? Vill ni bidra med värdefull information eller tips? Eller har ni funderingar och planer på att anlägga en spillvattenvåtmark? Hör gärna av er till linus@wrs.se!

Utloppet vid Alhagens spillvattenvåtmark.