Forskning & Utveckling

Kontinuerligt arbete nära forskning och utveckling är för oss en väg till kompetensutveckling, utrymme att testa innovativa idéer och att bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område.

På uppdrag av bland annat Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, EU, Global Water Partnership, EcoSanRes och Exportrådet har vi deltagit och deltar i nationella och internationella FoU-projekt. Publicerade forskningsrapporter, artiklar, m.m. finns tillgängliga för utskrift i pdf. Nedan listas ett urval av genomförda konferenser och rapporter.

Vi handleder och genomför även ett antal examensarbeten varje i år i samarbete med universiteten. Dessa finner du under sidan Student

Rapporter

Halvarsson L., Ridderstolpe P., Forkman Fahlgren T., Nyholm E. och Engström Svanberg A. (2024). Spillvattenvåtmarker som del i kommunal avloppsrening.
SVU-rapport 2024-1. Stockholm: Svenskt Vatten.

Näslund J, Andersson J och Arnlund J (2023).
Pilotstudie – avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar.
WRS, Fyrisåns vattenförbund och SLU. Rapport 2023–1780-A.

Ridderstolpe P, Karlsson M och Hansen J (2022).
I Mats Wærns kölvatten – uppföljning av vattenkemi, siktdjup och vegetation på mjukbottnar i Östhammars skärgård, åren 1965, 1991 och 2021.
Bilaga 1-3.
Stockholms Universitets Östersjöcentrum, BalticWaters2030. Rapport 2022-1674-A.

Berglund A, Jönsson R, Andersson J och Persson J (2022).
Kostnader och erfarenheter vid anläggning, drift och underhåll av dagvattendammar.
Kretslopp och vatten, Göteborgs stad. Rapport 2022:6.
Även publicerad i tidskriften Vatten, utgåva 2022-4.

Näslund J, Andersson J, Öckerman H, Arnlund J och Jönson R (2021).
DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån. WRS, Fyrisåns vattenförbund och SLU. Rapport 2021–1620-A.

Holm C och Schulte-Herbrüggen H (2021).
Vattenbesparande åtgärder – Exempelsamling för kommuner och hushåll. Fyrisåns Vattenförbund, Uppsala kommun, Uppsala Vatten, Östhammars kommun och Tierps kommun.

Andersson J, Mácsik J, van der Nat D, Norström A, Albinsson M, Åkerman S, Hernefeldt P C and Jönsson R (2018).
Reducing Highway Runoff Pollution (REHIRUP) – Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities. Trafikverket, NordFoU. Publikation 2018:155.

Ridderstolpe P och Hylander L (2018).
Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. VA-guiden.

Stråe D och Gustafsson A (2017).
Brunnsviken – en vik med historia. Svealandskusten 2017, Svealands kustvattenvårdsförbund.

Thorsell A och Granath M (2016).
Infiltrationsförsök genomsläpplig asfalt. WRS.

Andersson J, Stråe D, Byström Y, van der Nat D och Granath M (2013).
Skötsel av dagvattendammar – en handbok
Bilaga 1. Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder
Bilaga 2. Checklista tillsyn av dagvattenanläggning
Bilaga 3. Mall för skötelprogram dagvattenanläggning
Bilaga 4. Utdrag ur Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun
Bilaga 5. Enkätsvar ansvar och organisation
Oxunda vattensamverkan.

Palmér Rivera M och Granath M (2013).
Minireningsverk i enskilda avlopp. Rapport U2013:14 Avfall Sverige utveckling ISSN 1103-4092.

Andersson J, Owenius S och Stråe D (2012).
NOS-dagvatten – Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner. Rapport 2012-02 Svenskt Vatten Utveckling.

Palm O, Elmefors E, Moraeus P, Nilsson P, Persson L, Ridderstolpe P och Eveborn D (2012).
Läget inom markbaserad avloppsvattenrening – Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp. Rapport 6484 Naturvårdsverket.

Palmér Rivera M (2012).
Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall. Rapport U2012:03 Avfall Sverige utveckling. ISSN 1103-4092.

Ridderstolpe P and Stenbeck S (2011).
Molepolole Sewerage Scheme- Actions for Sustainable Sanitation and Wastewater Management. Report no. 2010-0324-A. The Swedish Trade Council and the Swedish Foreign Ministry.

Owenius S and van der Nat D (2011).
Measures for water protection and nutrient reduction. Report within Work Package 3, Baltic COMPASS.

Andersson J L, Ridderstolpe P and Tonderski K S (2011).
Long term cost-efficiency and management needs in free water surface wetlands for tertiary waste water treatment. IWA Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management. 22-25 May 2011, Stockholm, Sweden.

Johannesson K, Andersson J and Tonderski K (2011).
Efficiency of a constructed wetland for retention of sediment-associated phosphorus. Hydrobiologia, Vol. 674, Nr. 1, s. 179–190.

Eriksson S, Andersson J, Tonderski K och Johannesson K (2009).
Våtmarken i Södra Stene och andra våtmarker i Mälardalen – uppföljning av miljömålen. Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Stockholm.

Bodík I and Ridderstolpe P (eds.) (2008).
Sustainable sanitation in central and eastern Europe– addressing the needs of small and medium-size settlements. Global Water Partnership Central and Eastern Europe, ISBN 978-80-969745-0-4.

Andersson J, Wedding B och Tonderski K (2006).
Näringsavskiljning i anlagda våtmarker, Region- och metodjämförelser. WRS och Ekologgruppen.

Palmér Rivera M (2006).
Avloppsanläggningar för 25 – 2 000 pe – En nationell översikt. Rapport 2006-21 VA-Forsk.

Andersson J, Kallner Bastviken S and Tonderski K (2005).
Free water surface wetlands for wastewater treatment in Sweden – nitrogen and phosphorus removal. Water science and technology, Vol. 51, Nr. 9, s. 39–46.

Ridderstolpe P (2004).
Introduction to Greywater Managment. Report 2004-4 EcoSanRes, SEI.

Kvarnström E and af Petersens E (2004).
Open planning of Sanitation Systems. Report 2004-3 EcoSanRes, SEI.

af Petersens E (2003).
Småskaliga avloppsreningsanläggningar – en marknadsöversikt över prefabricerade produkter för behandling “i slutet av röret”. Rapport 2003-07 VA-Forsk.

Andersson J och Kallner S (2002).
De fyra stora – enjämföresle av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening. Rapport 2002-6, VA-Forsk.

af Petersens E, Johansson M and Andersson J (2001).
Market survey – Extremely low flush toilets. Report no. 2001:1 SwedEnviro.

Anderson J, Wittgren H.B, Kallner S, Ridderstolpe P and Hägermark I. (2000).
Wetland Oxelösund, Sweden – the first five years of operation. Advances in Ecological Sciences, Vol. 12, s. 9–28.

sedimentprovtagning