Forskning & Utveckling

Kontinuerligt arbete nära forskning och utveckling är för oss en väg till kompetensutveckling, utrymme att testa innovativa idéer och att bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område.

På uppdrag av bland annat Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, EU, Global Water Partnership, EcoSanRes och Exportrådet har vi deltagit och deltar i nationella och internationella FoU-projekt. Genom samarbete med flera av landets universitet och pågående forskning erbjuder vi studenter att genomföra examensarbeten inom ramen för våra uppdrag.

Är du student och intresserad av ett examensarbete inom vårt arbetsområde – kontakta oss

Publicerade forskningsrapporter, artiklar, examensarbeten m.m. finns tillgängliga för utskrift i pdf. Nedan listas ett urval av genomförda konferenser, rapporter och examensarbeten.

Konferenser
Våtmarkskonferensen ”20 år med spillvattenvåtmarker i Sverige” (2013). Läs mer om konferensen på Våtmarksguiden

Rapporter
Ridderstolpe P och Hylander L (2017).
Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. VA-guiden.

Stråe D och Gustafsson A (2017).
Brunnsviken – en vik med historia.
Svealandskusten 2017, Svealands kustvattenvårdsförbund

Thorsell A och Granath M (2016)
Infiltrationsförsök genomsläpplig asfalt

Palmér Rivera M och Granath M (2013)
Minireningsverk i enskilda avlopp.
Rapport U2013:14 Avfall Sverige utveckling ISSN 1103-4092

Andersson J, Owenius S och Stråe D (2012).
NOS-dagvatten – Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner.
Rapport 2012-02 Svenskt Vatten Utveckling.

Palm O, Elmefors E, Moraeus P, Nilsson P, Persson L, Ridderstolpe P och Eveborn D (2012).
Läget inom markbaserad avloppsvattenrening – Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp.
Rapport 6484 Naturvårdsverket.

Palmér Rivera M (2012)
Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall.
Rapport U2012:03 Avfall Sverige utveckling. ISSN 1103-4092.

Ridderstolpe P and Stenbeck S (2011).
Molepolole Sewerage Scheme- Actions for Sustainable Sanitation and Wastewater Management.
WRS Report number: 2010-0324-A. The Swedish Trade Council and the Swedish Foreign Ministry 2011-01-14.

Owenius S and van der Nat D (2011).
Measures for water protection and nutrient reduction.
Report within Work Package 3, Baltic COMPASS.

Andersson J L, Ridderstolpe P and Tonderski K S (2011).
Long term cost-efficiency and management needs in free water surface wetlands for tertiary waste water treatment.
IWA Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management. 22-25 May 2011, Stockholm, Sweden. 

Johannesson K, Andersson J and Tonderski K (2011)
Efficiency of a constructed wetland for retention of sediment-associated phosphorus. 

Sören Eriksson, Jonas Andersson, Karin Tonderski och Karin Johannesson (2009).
Våtmarken i Södra Stene och andra våtmarker i Mälardalen – uppföljning av miljömålen.
Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Stockholm, juni 2009.

Bodík I and Ridderstolpe P (eds.) (2008).
Sustainable sanitation in central and eastern Europe– addressing the needs of small and medium-size settlements.
Global Water Partnership Central and Eastern Europe, ISBN 978-80-969745-0-4.

Andersson J, Wedding B och Tonderski K (2006)
Näringsavskiljning i anlagda våtmarker, Region- och metodjämförelser.

Palmér Rivera M (2006)
Avloppsanläggningar för 25 – 2 000 pe – En nationell översikt. 
Rapport 2006-21 VA-Forsk.

Andersson J, Kallner Bastviken S and Tonderski K (2005)
Free water surface wetlands for wastewater treatment in Sweden – nitrogen and phosphorus removal. 

Ridderstolpe P (2004)
Introduction to Greywater Managment.
Report 2004-4 EcoSanRes, SEI.

Kvarnström E and af Petersens E (2004)
Open planning of Sanitation Systems.
Report 2004-3 EcoSanRes, SEI.

af Petersens E (2003)
Småskaliga avloppsreningsanläggningar – en marknadsöversikt över prefabricerade produkter för behandling ”i slutet av röret”.
Rapport 2003-07 VA-Forsk.

Andersson J och Kallner S (2002)
De fyra stora – enjämföresle av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening. 
Rapport 2002-6, VA-Forsk.

af Petersens E, Johansson M and Andersson J (2001)
Market survey – Extremely low flush toilets.
Report 2001:1 SwedEnviro

Anderson J, Wittgren H.B, Kallner S, Ridderstolpe P and Hägermark I. (2000)
Wetland Oxelösund, Sweden – the first five years of operation.

Examensarbeten
Randefelt J (2019).
Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser
Examensarbete vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, UPTEC W 19044, ISSN 1401-5765.

Andersson M (2019).
Tungmetaller i dagvattendammar – en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten
Självständigt arbete inom Biologi och Miljövetenskap – kandidatprogram. Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hedlöf Ekvall L (2019).
Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, UPTEC W 19 023, ISSN 1401-5765.

Forsberg K (2019).
Dimensionering och utformning av dagvattendammar
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten och landskapslära, Uppsala universitet, UPTEC W 18 039, ISSN 1401-5765.
Ladda ner: Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar

Eriksson Russo V (2018).
Mikroplast i behandlat lakvatten – En fallstudie med åtta avfallsanläggningar
Examensarbete vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, UPTEC W 18 014, ISSN 1401-5765.

Halvarsson L (2017).
Nitrifikation i pulskärr – En studie av Forsmarks avloppsreningsverk med SBR och våtmarker
Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 17015, ISSN 1401-5765.

Jönsson R (2016).
Mikroplast i dagvatten och spillvatten – Avskiljning i dagvattendammar och anlagda våtmarker
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitetitet, Uppsala. UPTEC W 16030, ISSN 1401-5765.

Näslund O (2016).
VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?
Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 16029, ISSN 1401-5765.

Forsberg A (2015).
Utvärdering av två markbaserade dagvattenreningssystem.
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Biogeokemi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. UPTEC W 15006, ISSN 1401-5765.

Ahlman A (2012).
Reningseffekt i dämd dagvattentunnel i Märsta, Sigtuna kommun.
Examensarbete vid Institutionen för Geovetenskaper, Luft-, Vatten och Landskapslära, Uppsala universitet. UPTEC W12 005 ISSN 1401-5765.

Näslund M (2010).
Behandlingsvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser under vinterförhållanden – En studie av fyra svenska våtmarker för avloppsrening.
Examensarbete vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet UPTEC W10 026 ISSN1401-57.

Flyckt L (2010).
Reningsresultat, drifterfarenheter och kostnadseffektivitet i svenska våtmarker för spillvattenrening.
Examensarbete utfört hos WRS Uppsala AB i samarbete med Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet. LITH-IFM-A-EX–10/2377—SE.

Persson A (2010).
Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till flödesproportionell vattenprovtagning.
Examensarbete vid Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. UPTEC W10 018 ISSN 1401-5765.

Olofsson R (2007)
Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten.
Instituationen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholm Universitet.

Kynkäänniemi P (2006)
Reningsfunktion i en lågbelastad våtmark.
Examensarbete vid Institutionen för Markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU. ISSN 1100-2263

Karlsson M (2005)
Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp.
Examensarbete vid Institutionen för Markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU. ISSN 1100-2263

Jacobs A (2004)
Översilning för fosforavskiljning ur sjövatten.
Examensarbete vid Instituationen för Naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholm Universitet

Stråe D (2000)
Översilning med intermittent beskickning – nitrifikationsmetod för lokal behandling av lakvatten från avfallsupplag.
Examensarbete vid Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU.

af Petersens E (1999)
Översilning som metod för kväverening av avloppsvatten – en studie av våtmark Alhagen i Nynäshamn
Examensarbete vid Institutionen för markvetenskap, avd. för vattenvårdslära, SLU. ISSN 1100-2263.

sedimentprovtagning