Jobb

Vill du bli en av oss?

WRS vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och arbetar utifrån en helhetssyn på miljöfrågorna. Principer om kretslopp, främst av vatten och ändliga resurser, miljöanpassning av teknik och bevarande av biologisk mångfald är utgångspunkter i vårt arbete.

Har du erfarenheter inom dessa områden och vill jobba med oss på WRS och tillsammans utveckla framtidens VA?

Vi är ett litet företag och har oftast inte tjänster utannonserade. Vi anställer nya medarbetare utifrån behov och matchning. Du är välkommen att höra av dig till Jonas.

Att jobba på WRS – Dimitry

Dimitry har jobbat på WRS sedan 2010, främst med lokala åtgärdsprogram för ytvattenrecipienter, multifunktionella våtmarker och hållbar dagvattenhantering

– Framöver tror jag att det kommer bli ännu mera arbete med lokala åtgärdsprogram för ytvatten och andra projekt som relaterar till miljökvalitetsnormer för vatten. Efter att ha avslutat arbeten med lokala åtgärdsprogram för Fyrisåns huvudfåra och Hågaån i Uppsala kommun under 2020 jobbar jag för tillfället bland annat med ett åtgärdsprogram för alla vattenförekomster i Sävjaåns avrinningsområde i Uppsala kommun. Vi har nyligen även avslutat arbeten med ett lokalt åtgärdsprogram för Lövstaån och Garnsviken i Sigtuna kommun.

– Att jobba på WRS ger mig möjligheten till ett spännande utbyte med högmotiverade och välutbildade kollegor. Vi är specialister som inspireras av att syssla med samhällsviktiga vattenfrågor. Jag tycker att WRS styrkor ligger i spetskompetensen samt företagets förmåga att gång på gång hitta nya högmotiverade medarbetare! Det känns jättebra att vara del av WRS-teamet. Mina uppdrag är betydelsefulla och det känns bra att vara med och driva utvecklingen mot en hållbar vattenresursförvaltning.

Att jobba på WRS – Malin

Malin började på WRS i april 2020, mitt under pågående pandemi, och jobbar främst med dagvattenutredningar och lokala åtgärdsprogram

– Jag sökte mig till WRS för att jag vill vara med och jobba i VA-branschens framkant, där naturnära reningsmetoder och kretsloppstänk står i centrum. Redan under mina studier på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik i Uppsala kom jag i kontakt med WRS på föreläsningar och blev intresserad. Jag hade dessutom hört att det var väldigt bra stämning på företaget. På WRS jobbar jag främst med dagvattenutredningar där jag föreslår hur dagvatten ska renas och fördröjas vid ny- och ombyggnationer. Jag arbetar även en del med lokala åtgärdsprogram och då främst med kartering av näringsläckage från små avlopp och jordbruksmark.

– Framöver tror jag att jag kommer jobba mer med detaljerad projektering av reningsåtgärder för olika typer av vatten. Jag engagerar mig även för att utvidga vårt internationella nätverk i tillväxtländer som Indien, Sydafrika och Bolivia, vilket jag tror kommer leda till fler internationella samarbeten för WRS.

– Jag känner att jag utvecklas både yrkesmässigt och personligt på WRS då jag ofta ställs inför nya typer av projekt och utmaningar på olika platser runtom i Sverige. Styrkan med WRS som företag är att vi besitter en bred kompetens där förutsättningar finns för att våra spetskompetenser ska kunna användas precis där de behövs. Sen är en av de bästa sakerna med WRS den goda stämningen medarbetare emellan. Med kollegor som är öppna, hjälpsamma och trevliga gör att jag trivs som handen i handsken här!