Lokalt åtgärdsprogram för Hågaån

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Hågaån
Uppdragsgivare: Uppsala kommun
År: 2019
Kontakt: Dimitry van der Nat

I översiktsplanen har Uppsala kommun bestämt att handlingsplaner ska tas fram för samtliga sjöar och vattendrag i kommunen. Först på tur stod Hågaån där WRS under 2019 har tagit fram ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram.

Med hjälp av befintligt underlag om punktkällor och diffus tillförsel från jordbruksmark och urbana områden har fosfortillförseln till Hågaån från hela avrinningsområdet analyserats. Platsspecifika åtgärdsförslag har tagits fram för avskiljning av fosfor samt för förbättrad morfologisk status. Rapporten ger förslag på åtgärder för en minskad fosfortillförsel till Hågaån med cirka 400 kg/år, vilket motsvarar det dubbla åtgärdsbehovet. Åtgärderna har dessutom prioritetsordnats efter analys av juridisk och teknisk genomförbarhet, kostnadsuppskattning och avskiljningspotential.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: ,