Förstudie Vattholmaån

Projekt: Förstudie Vattholmaån – utredning av möjliga åtgärder som stärker landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden
Uppdragsgivare: Uppsala kommun och Fyrisåns Vattenförbund
År: 2018-2019
Kontakt: Frida Hermanson, Dimitry van der Nat

Under de senaste 150 åren har flera naturliga trösklar i Vattholmaån tagits bort och åfåran har breddats och fördjupats. Detta har lett till sänkt vattennivå både längs åsträckan och i flera sjöar utmed ån.

Syftet med förstudien var att identifiera åtgärder längs Vattholmaån som stärker landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden, samt om möjligt öka grundvattenbildningen, höja vattenkvaliteten och förstärka den biologiska mångfalden. Åtgärder som bedöms uppfylla målen, ge en begränsad negativ påverkan på nuvarande markanvändning, och kan genomföras till en rimlig kostnad, har prioriterats. Högst prioritet har ett förslag att dämma och därmed höja den permanenta vattennivån i Knivstasjön och Stocksjön fått. Ytterligare fem förslag med möjliga åtgärder beskrivs i rapporten.

Foto: Frida Hermanson, WRS

Kategori: