Dagvatten

WRS hjälper kommuner och företag med frågor kring dagvattenhantering i alla skeden! Vi arbetar med allt från strategier för omhändertagande av dagvatten, dagvattenutredningar för detaljplaner till utformning och projektering av utjämnings- och reningsanläggningar.

Dagvatten har blivit en viktig del i samhällsplaneringen. Dels har behovet att hantera stora regnvolymer vid kraftiga regn ökat, dels ställs det högre krav på rening av dagvatten. WRS är specialister inom dagvattnets påverkan på recipienter, vilket vi kombinerar med mångsidig kunskap om utformning och gestaltning av platsanpassade reningsåtgärder.

Det är viktigt att dessa reningsåtgärder fungerar över tid. Vi kan ta fram både skötselplaner och utbilda driftpersonal för dammar och våtmarker som renar dagvatten. Vi gör även sedimentprovtagning, vattenprovtagning och hjälper till med val och etablering av växter.

I våra dagvattenutredningar gör vi en omfattande beskrivning av förutsättningarna för dagvattenhantering på den specifika platsen. Vi utför beräkningar av flöden och föroreningar före och efter exploatering och gör en bedömning av vilka renings- och fördröjningsbehov som finns. Utifrån det tar vi fram förslag på hur dagvattnet kan renas och fördröjas före utsläpp till recipient.

Vi har även kompetens kring dagvattenjuridik och juridisk hantering av markavvattningsföretag i samband med exempelvis omprövning av dessa eller detaljplaneläggning.

WRS arbetar också med forskning och utveckling inom dagvattenområdet och vi handleder flera examensarbeten varje år. Vår senaste forskningsstudie undersökte avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar.

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

 

Projekt inom Dagvatten