Dagvatten

WRS hjälper kommuner och företag med frågor som rör strategi för omhändertagande av dagvatten, arbete med dagvattenfrågor i detaljplaneringen och med utformning och projektering av utjämnings- och reningsanläggningar för dagvatten.

Dagvatten får ett allt större fokus i samhällsplaneringen. Dels för att behovet av att kunna hantera stora regnvolymer ökar och dels för att det ställs högre krav på rening av dagvatten. Dagvattnets miljöpåverkan är ett område som vi på WRS är specialiserade på och något vi ofta kombinerar med vår kunskap om platsanpassade reningsåtgärder. Vi utför:

  • Dagvattenutredningar inför detaljplaner
  • Utredningar om dagvattnets recipientpåverkan
  • Åtgärdsförslag i ny och befintlig bebyggelse
  • Projektering av renings- och utjämningsanläggningar

Vi har också kompetens kring juridisk hantering av dikes- och markavvattningsföretag.

WRS arbetar också med forskning och utveckling inom dagvattenområdet bland annat genom det nu slutrapporterade projektet NOS-dagvatten: Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner

Dagvatten

Projekt inom Dagvatten