Dagvatten

WRS hjälper kommuner och företag med frågor kring dagvattenhantering i alla skeden! Vi arbetar med allt från strategier för omhändertagande av dagvatten, dagvattenutredningar för detaljplaner till utformning och projektering av utjämnings- och reningsanläggningar.

Dagvatten har blivit en viktig del i samhällsplaneringen. Dels har behovet att hantera stora regnvolymer vid kraftiga regn ökat, dels ställs det högre krav på rening av dagvatten. WRS är specialister inom dagvattnets påverkan på recipienter, vilket vi kombinerar med mångsidig kunskap om platsanpassade reningsåtgärder.

I våra dagvattenutredningar gör vi en omfattande beskrivning av förutsättningarna för dagvattenhantering på den specifika platsen. Vi utför beräkningar av flöden och föroreningar före och efter exploatering och gör en bedömning av vilka renings- och fördröjningsbehov som finns. Utifrån det tar vi fram förslag på hur dagvattnet kan renas och fördröjas före utsläpp till recipient.

Vi har även kompetens kring dagvattenjuridik och juridisk hantering av dikes- och markavvattningsföretag.

WRS arbetar också med forskning och utveckling inom dagvattenområdet och vi handleder flera examensarbeten varje år. Just nu pågår exempelvis provtagning av dagvattnet i tillflöden till Fyrisån.

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

 

Projekt inom Dagvatten