Åtgärdsplanering dagvatten och skyfall

Projekt: Åtgärdsplanering för dagvatten- och skyfallsåtgärder i Trollbäcken
Uppdragsgivare: Tyresö kommun
År: 2021-2023
Kontakt: Jonathan Arnlund

WRS har tillsammans med DHI utfört modellering av dagvattensystemet i Tyresö tätort för att utreda kapacitet och översvämningar vid extrema regn.

Syftet har varit att identifiera och prioritera riskområden i dagvattensystemet, samt att föreslå åtgärder för att minimera riskerna för översvämning vid de regn som anses vara VA-huvudmannens ansvar. Föreslagna åtgärder ska helst vara ytligt förlagda, snarare än underjordiska. Åtgärdsförslagen ska även ta hänsyn till samordningsvinster med kommunens arbete med klimatanpassning och skyfallsåtgärder.

I utredning framkom bland annat att stora delar av det befintliga ledningsnätet går fullt redan vid ett 5-års regn. På grund av planerade exploateringar och kapacitetsproblem i ledningsnätet har kommunen efterfrågat fortsatta analyser och åtgärdsförslag utifrån framtagen dagvattenmodell.

Avrinningsområdet för Trollbäcken, som tillrinner Drevviken, valdes ut som ett prioriterat riskområde. I området togs åtgärdsalternativ fram genom analys av kartunderlag med ledningsnät, markhöjdmodell och fastighetsindelning. Platser som tidigt identifierats som potentiella åtgärdsplatser besöktes i fält.

Åtgärderna modellerades och utvärderades sedan med olika scenarion i en iterativ process. De modellerades för både 10-årsregn och 30-årsregn för trycknivå i markyta med klimatfaktor 1,25. Tappflöden och erforderligt magasinsbehov beräknades också.

Utredningen visade att med en fördröjningsdamm i området, och uppdimensionering av befintlig 400-ledning till 1000-ledning, kan marköversvämning effektivt undvikas på en längre sträcka i området. Dessa två åtgärder gav en bra effekt på flöden och trycknivåer med en begränsad insats, jämfört med övriga alternativ som undersöktes.

Foto: Översvämningsdrabbat område i Tyresö. Jonathan Arnlund, WRS.

Kategori: ,