Åtgärdsförslag nya dagvattenutlopp

Projekt: Åtgärdsförslag för nya dagvattenutlopp och bedömning av påverkan på vatten vid Bällstaviken
Uppdragsgivare: Sundbybergs stad/Urbio
År: 2022-2023
Kontakt: Jonathan Arnlund

I Sundbyberg pågår ett detaljplanearbete för området Strandpromenaden, som ligger intill Bällstaviken – en vattenförekomst som i hög utsträckning är påverkad av människan. Uppströms planområdet pågår även planer för att separera spill- och dagvattenledningar i samband med att Mälarbanan ska förläggas i en 1,4 kilometer lång tunnel. Därför pågår projektering av ett modifierat och i stora delar helt nytt dagvattenledningsnät i området, med nya stora dagvattenutlopp som kommer mynna i Bällstaviken.

WRS fick tillsammans med Urbio och Iterio i uppdrag att bedöma påverkan från detaljplanens genomförande på vattenmiljöerna vid Bällstaviken och ekologisk status i Ulvsundasjön, som ligger nedströms, samt att ta fram åtgärdsförslag för att omhänderta maximala dagvattenflöden. Målsättningen för åtgärdsförslagen, förutom att hantera de stora dagvattenflödena, har varit att samordna förslagen med gestaltning och rekreationsintressen vid Strandpromenaden och aktivitetsparken. Frågan om åtgärdernas tekniska genomförbarhet innan, under och efter byggnation har även redovisats samt frågan om tillgänglighet för drift och underhåll av anläggningarna.

Åtgärdsförslagen som föreslogs var en mottagningskassun under befintlig gångväg samt två mottagningsanordningar i form av spontade lådor under ett överliggande bryggdäck. Anläggningarna syftar främst till att minska vattenhastigheten vid maximala flöden men även till att förhindra skräp- och oljerester från att nå Bällstaviken. I och med att nya naturliga strandområden skapas i samband med detaljplanen, bedömdes Bällstavikens hydromorfologiska status förbättras. Med föreslagna skyddsåtgärder minimeras även erosion av bottnar och det säkerställer att uppankrade båtar och stränder på motsatt sida inte skadas.

Illustration: Skiss av dagvattenutlopp vid Bällsta bro. Av: Daniel Ericsson, Urbio.

Kategori: ,