Kunder

WRS kundregister utgörs av en stor bredd med allt från privatpersoner till kommuner och internationella företag. Vi utför såväl mindre lokala projekt som tar oss an strategiska och övergripande utmaningar. Vi har ramavtal med flertalet aktörer men utför även flera specialiserade uppdrag årligen.

De som vänder sig till oss har ofta komplexa problem där frågor från olika aspekter måste lösas gemensamt. Tack vare vår breda kompetens har vi god systemförståelse och kan stoltsera med många referensprojekt. Under 2023 genomförde vi 201 olika projekt åt 130 kunder:

53 kommuner och kommunala bolag
22 konsulter/små entreprenörer
17 byggbolag/fastighetsägare
8 arkitekter/landskapsarkitekter
4 avfallsbolag
3
universitet
2
länsstyrelser och andra myndigheter
branschorganisationer
19 övriga (samfälligheter, privatpersoner, organisationer, utbildare, forskningsinstitut, ideella föreningar m.fl.)

Några utvalda citat från våra kunder:

Mycket bra dokumentation och kunniga företrädare i WRS. Känns som att ni ger er tid att lyssna och visar förståelse för våra frågor och önskemål om konsulttjänster.

Det har varit enkelt att jobba med WRS, bra kompetens och förståelse för hur beställaren vill arbeta.

Det passerar många dagvattenutredningar förbi oss här på miljöförvaltningen i detaljplanegranskningen, och det finns en generell inställning här att det alltid är ett nöje att läsa de som kommer från WRS!

Jobbet (fältarbete, rapport och redovisning) är faktiskt det gedignaste konsultarbete jag varit med om!

Jag vill tacka för en mycket bra dagvattenutredning. Er rapport kommer vi använda som ett bra exempel när vi beställer nya dagvattenutredningar.

Tack för igår, mycket intressant och uppskattat. Skulle vilja säga ett av det bästa föredrag vi haft!

kunder

WRS är noga med att följa upp våra kunders intressen och funderingar. Vi ber alltid våra kunder att utvärdera varje projekt för att kunna förbättra vår arbete utifrån ett så kallat Nöjd Kund Index (NKI). Under de tio år vi har mätt NKI har vi aldrig haft sämre än 4,5 av 5. 2023 hade vi betyget 4,7 av 5!

WRS besitter unik kompetens vilket vi uppskattade mycket. Samarbetsförmåga, planering och dokumentation av kostnader utöver budget var mycket bra.

Det fungerar alltid bra att arbeta med er. Samarbetet genomsyras av kommunikation med gemensamt mål att uppnå hög kvalitet.

Bra och professionellt bemötande, kompetent personal som snabbt satte sig in i ärendet. Välarbetad dokumentation.

I kontakten med er har ni varit lyhörda på våra problemställningar och lösningsorienterade. Tydlig och lättförståelig rapport.

Jag är mycket nöjd. WRS levererade det som efterfrågades och var samarbetsvilliga för att få allt att fungera. Jag uppfattade att WRS hade stor förståelse för dagvattenproblematik, levererade det som efterfrågades och hade en pragmatisk inställning där arbetet kunde diskuteras efter arbetets gång.