Dagvattenutredning Brillinge återvinningscentral

Projekt: Dagvattenutredning Brillinge återvinningscentral
Uppdragsgivare: Tyréns AB
År: 2016
Kontakt: Tova Forkman

Brillinge är ett gräsbeklätt naturområde i norra Uppsala där det planeras att anläggas en återvinningscentral och en kretsloppsanläggning för återbruk av varor. Området angränsar till en skogsdunge som har problem med återkommande översvämningar.

Som underlag till samråd och till MKB för den planerade verksamheten har WRS fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning där fokus ska ligga på gröna, innovativa, lösningar för rening och fördröjning av vattnet lokalt innan det leds vidare till det kommunala dagvattennätet. Utmaningarna med uppdraget är att kunna fördröja de ökade volymerna vatten inom det begränsade området utan att medföra problem för den intilliggande skogsdungen eller det befintliga dagvattennätet. Bland åtgärdsförslagen återfinns tekniker som t.ex. nedsänkta växtbäddar, infiltrationsstråk och torra dammar.

Foto: Jonas Andersson, WRS

Kategori: