Riktlinjer för dagvatten från kvartersmark Uppsala

Projekt: Åtgärdsnivå för dagvattenhantering på kvartersmark i Uppsala
Uppdragsgivare: Uppsala Vatten och avfall AB
År: 2019-2020
Kontakt: Maja Granath

Som en del i arbetet med att nå god status i recipienterna Fyrisån och Hågaån vill Uppsala Vatten ta fram riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras på kvartersmark vid ny- och större ombyggnationer. WRS fick därför i uppgift att ta fram en underlagsrapport för arbetet med att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering på kvartersmark i Uppsala.

Vid framtida expansion av Uppsala stad kommer skogs- eller jordbruksmark att behöva tas i anspråk. För att belastningen på recipienterna inte ska öka, får exploateringen inte leda till att det genomsnittliga arealläckaget från markanvändningen ökar. Utifrån beräkningar görs bedömningen att i princip hela årsavrinningen behöver renas för de mer urbana markanvändningarna för att klara den acceptabla belastningen på recipienterna.

Slutsatsen är att ambitionen bör vara att magasinera och rena 20 mm nederbörd, motsvarande drygt 90 procent av årsnederbörden, och att åtgärdsnivån formuleras så att det styr mot tekniker som inte bara klarar att avskilja partikulära föroreningar, utan även lösta fraktioner.

Foto: Jonas Andersson, WRS

Kategori: