Dagvattenåtgärder kring Skurusundet

Projekt: Åtgärder för förbättrad rening av dagvatten från bebyggda områden inom Skurusundets tillrinningsområde
Uppdragsgivare: Nacka Vatten och Avfall
År: 2019-2020
Kontakt: Daniel Stråe

Naturvatten i Roslagen AB har tagit fram ett underlag till lokalt åtgärdsprogram för Skurusundet i Nacka. Som en del av detta har WRS utrett dagvattnets föroreningsbelastning på sundet.

Vattenutbytet med de omgivande fjärdarna är stort. Den dominerande inströmningen sker från Askrikefjärden i norr vilket gör att näringstillförseln härifrån dominerar fosforsituationen i Skurusundet. Likaväl behöver bidraget på cirka 400 kg i dagvattnet från det lokala tillrinningsområdet minska.

Nacka Vatten och Avfall (NVOA) ansvarar för dagvattenhanteringen inom kommunen och gav WRS i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för förbättrad rening av dagvatten från bebyggda områden inom Skurusundets tillrinningsområde. Syftet är att i första hand att minska transporten av fosfor till sundet, men även minska spridningen av mikroplaster och skapa flödesutjämning.

En bruttolista med cirka 20 platser för möjliga åtgärder togs fram. Efter en urvals- och prioriteringsprocess återstod en handfull åtgärdsplatser. För dessa gjordes en detaljerad bestämning av tillrinningsområden, markkartering och föroreningsberäkningar. Därefter har dimensionerade och översiktligt höjdsatta utformningsförslag tagits fram, liksom bedömning av genomförandeaspekter och mervärden.

Den sammanlagda beräknade reningspotentialen uppgår till cirka 60 kg fosfor per år.

Foto: Daniel Stråe, WRS

Kategori: , ,