Lokal lakvattenbehandling Malungs deponi

Projekt: Lokal behandling av lakvatten från Malungs avfallsanläggning
Uppdragsgivare: Fortum Waste Solutions AB
År: 2019-2020, 2022
Kontakt: Daniel Stråe

Vid Malung avfallsanläggning har processen att sluttäcka en deponi inletts. WRS kopplades in för att ta fram ett förslag till en lokal och extensiv lakvattenreningsanläggning som kan ersätta dagens lösning där lakvatten pumpas till avloppsreningsverket i Malung.

Idag samlas lakvatten upp i en damm söder om anläggningen. Hit leds även dagvatten från delar av anläggningens hårdgjorda ytor. Utifrån ett recipientperspektiv identifierades avskiljning av ammoniumkväve som det främsta reningsbehovet. WRS principförslag består i att komplettera den befintliga lakvattendammen med en översilningsyta och en våtmark för att på så sätt både nitrifiera ammoniumkväve och denitrifiera nitratkväve.

Den befintliga lakvattendammen föreslås utvidgas ytmässigt för att kunna magasinera delar av vinterflödena. Från dammen pumpas lak- och dagvatten till en översilningsyta i en milt sluttande slänt nedanför återvinningscentralen. Härifrån rinner vattnet på självfall till en våtmark i två delar med varierande djupa och grunda delar. Våtmarken schaktas fram i ett flackt och sankt område där det idag växer ungbjörk.

För att skapa resiliens i systemet förses även lakvattendammen med en nödbrädd direkt till våtmarken som går via en brunn med kaskadluftare för att syresätta vattnet även vintertid.

WRS har också gett ett principförslag på en mindre dagvattendamm för rening av dagvattnet från de ytor som inte avleds till lakvattendammen.

Våtmarken och översilningsytan anlades under hösten 2022. Under samma period tog WRS även fram ett förslag till provtagningsprogram för att utvärdera anläggningens funktion under prövotiden innan slutgiltiga villkor för tillståndet slås fast.

Foto: (c) Dennis Vermeulen Photography

Kategori: ,