Lokal lakvattenbehandling Brändkläppen Boden

Projekt: Utredning av lokalt omhändertagande av lakvatten, Brändkläppens avfallsanläggning
Uppdragsgivare: Bodens kommun
År: 2019-2020
Kontakt: Kontaktperson

Strax utanför Boden ligger Brändkläppens avfallsanläggning där de idag pumpar lakvatten till det kommunala avloppsreningsverket. I framtiden önskar de koppla bort denna vattenström och WRS fick därför i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram ett principförslag för en lokal reningsanläggning för lakvattnet.

Ett område söder om avfallsanläggningen har pekats ut som lämplig för en lokal reningsanläggning. Området är ganska sankt och består mestadels av lera med inslag av torv. Det är tidigare jordbruksmark som idag är mestadels är täckt med trädplantage.

Utifrån recipienten bedömdes det primära reningsbehovet av lakvattnet ammoniumkväve och till viss del även BOD. Metaller reduceras troligen redan i dag i relativt stor utsträckning i den befintliga lakvattendammen.

WRS principförslag består i att sluttäcka en deponidel som anläggs med en översilningsyta dit vatten från dammen pumpas upp och sprids ut över ytan. Vintertid kommer snö behöva magasineras för att beskicka översilningsytan intensivare under en kortare period under våren. Från översilningsytan leds lakvattnet sedan till ett stort våtmarksområde på den gamla jordbruksmarken. Våtmarken utformas med naturliga former utifrån topografin och vallas endast upp i söder mot utloppet och den landsväg som löper förbi.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: