Lokalt åtgärdsprogram Järlasjön och Sicklasjön

Projekt: Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön
Uppdragsgivare: Nacka kommun och Stockholms stad
År: 2019-2020
Kontakt: Sofia Åkerman

Järlasjön och Sicklasjön är två sjöar öster om Stockholm som delas av Nacka kommun och Stockholms stad. Sjöarna omges främst av bebyggelse i norr och skog i söder. Det finns planer på att bygga fler bostäder och arbetsplatser inom avrinningsområdet.

WRS har på uppdrag av Nacka kommun och Stockholms stad tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för de båda sjöarna med syfte att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder för att sjöarna ska nå god vattenstatus till år 2027. Åtgärdsprogrammet är en sammanställning och bearbetning av tidigare framtaget underlag, bland annat WRS tidigare uppdrag Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse.

Den ekologiska statusen i Järlasjön är måttlig och i Sicklasjön är den dålig. Ingen av sjöarna uppnår god kemisk status. Den viktigaste åtgärden för att uppnå god status bedöms vara att minska internbelastningen genom att fälla bottensedimentet i sjöarna. Det genomfördes under sommaren och hösten 2020.

För att behålla de låga nivåerna av fosfor behöver tillkommande dagvatten renas. I Kyrkviken planeras en skärmbassäng 2021/2022 för att rena dagvattnet från framför allt Sickla köpkvarter. Vid nybyggnation inom avrinningsområdet kommer dagvattnet att renas och fördröjas enligt Nacka kommuns riktlinjer. Med alla åtgärder genomförda kommer sjöarna förhoppningsvis uppnå god status.

Foton: Sofia Åkerman, WRS

Kategori: , ,