Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse

Projekt: Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse inom Järlasjöns och Sicklasjöns avrinningsområden
Uppdragsgivare: Nacka Vatten och Avfall AB och Nacka kommun
År: 2018-2019
Kontakt: Daniel Stråe och Tova Forkman Fahlgren

Inom projektet utreddes möjligheter till dagvattenåtgärder inom befintlig bebyggelse i avrinningsområdet till Järlasjön och Sicklasjön inom Nacka kommun. Syftet med dagvattenåtgärderna är framför allt att minska fosforbelastningen på de båda sjöarna. Fyra platser bedömdes vara möjliga att nyttja för reningsåtgärder, varav tre för dagvattendammar och en för skärmbassäng under en brygga. Föreslagna åtgärder beräknas kunna avskilja cirka tio kilo fosfor per år. Utöver de fyra åtgärderna för samlat dagvatten lämnas även några förslag på lokala dagvattenåtgärder (LOD) inom avrinningsområdena för att skapa goda exempel.

Foto: Daniel Stråe, WRS

Kategori: