Dagvattenutredning fördjupad översiktsplan Täby

Projekt: Dagvattenutredning för fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna
Uppdragsgivare: Täby kommun
År: 2017-2018
Kontakt: Tova Forkman Fahlgren

Täby kommun jobbar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna som innebär att stadskärnan kommer förtätas. Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats med en dagvattenutredning som visar på hur och var dagvatten kan hanteras inom området, samt vilken påverkan den planerade förtätningen kan ha på föroreningsbelastningen till ytvattenrecipienten Stora Värtan och grundvattenförekomsten Täby-Danderyd.

I utredningen presenteras förslag på placering och val av dagvattenåtgärder. Valet av åtgärder har utgått från att klara av kraven i Täby kommuns dagvattenstrategi, samt anpassas efter vilken typ av bebyggelse som planeras. Utredningsområdet har delats in i 17 mindre delområden och för varje delområde har även information om geohydrologi och infiltrationsmöjligheter beskrivits.

I samband med projektet har även två tilläggsprojekt genomförts; en beskrivning av status och påverkansbedömning för grundvattenförekomsten Täby-Danderyd samt en bedömning av reningseffekt som kan uppnås vid införandet av Täby kommuns dagvattenstrategi för olika typer av bebyggelse.

Foto: Ylva Stenström, WRS

Kategori: