Sedimentundersökning i dagvattendammar

Projekt: Sedimentundersökning i fem dagvattendammar i Upplands-Bro
Uppdragsgivare: Upplands-Bro kommun
År: 2018
Kontakt: Barbro Beck-Friis

WRS har gjort sedimentundersökningar i fem dagvattendammar i Upplands-Bro: Kockbackadammen, Näckuddsdammen, Råbydammen, Strandvägsdammen och Tibbledammen. Undersökningen syftar till att klarlägga sedimentdjup, innehåll av föroreningar och ge åtgärdsförslag. I de provtagna dammarna varierade sedimentmäktigheten från 5 cm till mer än 130 cm. Tibbledammen bedömdes vara i behov av rensning så snart som möjligt. Kemiska analyser i samlingsprover från Kockbackadammen och Strandvägsdammen visade metallhalter som understiger Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (KM och MKM). Halterna av zink överstiger riktvärden för KM i Råbydammen och även MKM för Tibbledammen och Näckuddsdammen.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

Kategori: