Förprojektering dagvattendammar Ljusdal

Projekt: Idéutformning och förprojektering av dagvattendamm
Uppdragsgivare: Ljusdal kommun, Ljusdal Energi
År: 2017-2018
Kontakt: Hannes Öckerman

Ljusdal kommun har tillsammans med Ljusdal Energi identifierat ett område nedströms ett 33 hektar stort urbant avrinningsområde som lämpar sig för en dagvattendamm. Idag har området återkommande problem med översvämningar, både på grund av topografi och underkapacitet i ledningsnätet.

Den tilltänkta dagvattendammen ska fungera både för flödesutjämning och för avskiljning av föroreningar då det idag endast finns en lamelloljeavskiljare innan utsläpp till recipient Kyrksjön. Då dammen ska placeras i parkmiljö ska dess utformning även ta hänsyn till estetik, rekreation och förhoppningsvis uppfattas som ett positivt inslag i stadsmiljön.

WRS förslag består av fyra seriekopplade dagvattendammar tillsammans med en försedimenteringsbassäng och ett brett stensatt utloppsdike för att maximera flödesutjämning och föroreningsavskiljning. Med en meandrande utformning, mycket växtlighet och varierande djupa och grunda delar kommer den även lämpa sig väl i parkmiljö. Totalt kommer dammarna ha en permanent vattenspegel på 2400 m2 och schablonmässiga beräkningar visar att alla de vanligaste dagvattenföroreningarna skulle underskrida jämförbara riktvärden.

Anläggning av dammarna pågår och invigning planeras till sommaren 2019.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: