Uppsala dagvattenplan

Projekt: Dagvattenplan Uppsala
Uppdragsgivare: Uppsala Vatten och Avfall AB
År: 2018-2019
Kontakt: Daniel Stråe och Dimitry van der Nat

Inom projektet har förslag till fjorton prioritetsordnade åtgärder för rening av samlat dagvatten från befintlig bebyggelse inom Uppsala stad tagits fram. Förslagen har utretts så långt att åtgärdernas realiserbarhet, reningseffekter och kostnadsbild kunnat bedömas på en övergripande nivå och möjliggöra prioriteringar.

Åtgärderna beräknas kunna minska den årligen tillförda mängden fosfor till stadens dagvattenrecipienter med upp till 400 kg per år. Det sammanlagda investeringsbehovet för föreslagna åtgärder uppskattas översiktligt till 90 Mkr.

Det föreslås att kommunen parallellt med det konkreta åtgärdsarbetet påbörjar ett mer långsiktigt, systematiskt uppströmsarbete för en hållbarare, trögare dagvattenhantering på kommunala ytor som gator, kommunala parkeringar samt tak och gårdar tillhörande kommunala byggnader. Det föreslås att dessa ytor framledes nyttjas systematiskt i samband med ny- och ombyggnation.

Foto: Daniel Stråe, WRS

Kategori: