Pilotstudie dagvattendammar

Projekt: Pilotstudie – avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar
Uppdragsgivare: Genomfört med bidrag av Naturvårdsverket
År: 2022-2023
Kontakt: Jonas Andersson och Jenny Näslund

I samarbete med SLU och Fyrisåns vattenförbund genomförde WRS under 2022 en pilotstudie om avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar med syftet att:

  • få bättre kunskap om dagvattendammars förmåga att avskilja lösta respektive partikelbundna föroreningar (fosfor, metaller och polyaromatiska kolväten (PAH:er)).
  • öka kunskapen om dagvattnets sammansättning och sambandet mellan turbiditet (grumlighet) och halter av suspenderat material, fosfor, metaller och PAH:er.

Ladda ner projektrapporten
Näslund J, Andersson J och Arnlund J (2023). Pilotstudie – avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar. WRS, Fyrisåns vattenförbund och SLU. Rapport 2023–1780-A.

Provtagning utfördes i två dagvattendammar i Uppsala, Kungsängsdammen och Gottsunda dagvattenpark. I Kungsängsdammen utfördes stickprovtagning vid dammens inlopp och med en viss tidsfördröjning vid dess utlopp med ambitionen att följa ett ”vattenpaket” från inlopp till utlopp. Som komplement gjordes även kontinuerlig mätning av turbiditet i dammens inlopp och utlopp. Syftet var att kunna bedöma var i vattnets ”smutspuls” som proverna togs.

Parallellt genomfördes även stickprovtagning i inloppet till Gottsunda dagvattenpark. Syftet här var att få data för ytterligare ett avrinningsområde för att undersöka sambandet mellan turbiditet och halter av fosfor, metaller och PAH:er i dagvatten. Även vid Gottsunda genomfördes kontinuerlig mätning av turbiditet i inloppet.

Provtagning genomfördes vid regntillfällen under perioden maj till november. Utöver detta genomfördes även provtagning av basflödet vid ett tillfälle, för att undersöka dagvattnets sammansättning under en period utan regn.

Provtagningen i Kungsängsdammen visade att dammen inte bara reducerade totalhalter utan även lösta halter av både fosfor och flertalet metaller. Exempelvis var reduktionen av partikelbunden fosfor runt 70 % och av löst fosfor cirka 65–70 %. Uppehållstiden i dammen är relativt lång, vilket bedöms bidra till en hög avskiljningsgrad. Resultaten indikerade även att det sker en reduktion av PAH:er i anläggningen.

Samband mellan turbiditet och halter av suspenderat material, fosfor och metaller som erhölls från denna studie jämfördes med tidigare erhållna resultat från den så kallade DRIVA-studien i Fyrisån. De samlade resultaten från totalt sex avrinningsområden i Uppsala visade på ett generellt starkt samband mellan turbiditet och halt av suspenderat material. Det starka sambandet gör att turbiditetsmätning kombinerat med flödesmätning bör vara ett kostnadseffektivt sätt att mäta transport och avskiljning av suspenderat material i dagvatten och dagvattendammar.

Undersökningen visade på måttligt starka samband mellan turbiditet och fosfor. För enskilda avrinningsområden var ibland sambandet starkare. I inkommande vatten till Gottsunda vattenpark var till exempel R2-värdet 0,99 för både för total och partikelbunden fosfor. Gällande metaller finns framför allt starka samband mellan turbiditet och bly, då bly i stor utsträckning är partikelbunden. För övriga metaller var sambanden mer avrinningsområdesspecifika.

Studien har finansierats med medel från Naturvårdsverket.

Foton: Jenny Näslund, WRS

Kategori: