DRIVA – pilotstudie Fyrisån

Projekt: DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån
Uppdragsgivare: Genomfört med bidrag av Naturvårdsverket
År: 2020-2021
Kontakt: Jonas Andersson och Jenny Näslund

I detta utvecklingsprojekt genomfördes provtagning i samband med regn under perioden november 2020 till maj 2021 i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån.

Målet med denna pilotstudie har varit att undersöka i vilken mån dagvatten från centrala Uppsala påverkar vattenkvaliteten i Fyrisån i samband med nederbörd och risken för att maximalt tillåtna halter av föroreningar (MAC-värden) överskrids. I studien har också förhållandet mellan partikelbundna och lösta föroreningar i dagvattnet undersökts, liksom hur halterna relaterar till turbiditet (grumlighet) och halter av suspenderat material. Även undersökningar av sedimenten har genomförts för att se i vilken utsträckning dagvattenföroreningar sedimenterar respektive transporteras vidare nedströms.

Parallellt med huvudstudien har två examensarbeten genomförts. Det ena har fokuserat på att ta fram en modell som beskriver hur stor andel av åvattnet som utgörs av dagvatten vid olika regntillfällen och flödessituationer i vattendraget samt hur detta påverkar risken att överskrida MAC-halter i vattendraget. I det andra examensarbetet har sambandet mellan turbiditet och fosfor, metaller samt PAH:er i dagvattnet undersökts, för att se om högfrekventa turbiditetsmätningar skulle kunna användas för att indirekt mäta dessa ämnen.

Pilotstudien visade att det finns en överhängande risk att föroreningar i dagvattnet leder till att MAC-värden överskrids för PAH:er i vattendrag. Däremot verkar risken vara liten för att MAC-värden för metaller i vatten ska överskridas.

Provtagning av sedimenten i Fyrisån i centrala Uppsala visade på en tydlig påverkan av både metaller och PAH:er från dagvatten, med överskridna gränsvärden för koppar, antracen och fluoranten. Det innebär att PAH:er från dagvatten är ett problem för såväl vattenmiljön som sedimenten, medan metaller från dagvatten framförallt är ett sedimentproblem. Resultaten visar även att en stor andel av de partikelbundna föroreningarna sedimenterar relativt nära utsläppspunkterna.

Undersökningen visade också på ett starkt samband mellan turbiditet och halt av metaller i dagvattnet från några avrinningsområden, men i andra avrinningsområden var sambanden svagare. Där sambanden var svagare misstänks påverkan av annat vatten än dagvatten, men detta är inte klarlagt.

Projektet är ett samarbete mellan WRS, SLU och Fyrisåns Vattenförbund. Det har genomförts med stöd från Naturvårdsverket inom ramen för utlysningen Bidrag till dagvattenutredningar.

Läs rapporten och exjobben
DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån (WRS, 2021)

Undersökning av turbiditet och föroreningars sammansättning i urbana dagvatten (exjobb) (Ahlström, M., 2021)

Modellering av risken att regntillfällen leder till tillfälliga föroreningskoncentrationer som överskriver maximala tillåtna koncentrationer (exjobb) (Gannholm Johansson, T., 2021)

Foto: Jonas Andersson, WRS


Kategori: ,