Recipientpåverkansanalys Lussebäcken

Projekt: Recipientpåverkansanalys av Lussebäcken i Helsingborg stad
Uppdragsgivare: Helsingborgs stad
År: 2021
Kontakt: Dimitry van der Nat

Helsingborgs stad planerar att utveckla Östra Ramlösa till en långsiktigt hållbar stadsdel med källsorterande avloppssystem och långtgående rening av dagvatten.

Utbyggnaden av programområdet och hantering av behandlat gråvatten innebär en förändring i de lokala utsläppen till Lussebäcken som rinner igenom stadsdelen. WRS har i uppdrag av Helsingborgs stad utrett påverkan de nya lokala utsläppen förväntas ha på bäcken. Utgångspunkten för bedömningen har varit Vattenmyndighetens målbild som utryckts i miljökvalitetsnormer, men i rapporten diskuteras även det limnologiska perspektivet, d.v.s. hur det akvatiska livet i bäcken konkret kommer att påverkas av det ingrepp och de utsläpp som den tänkta exploateringen kan medföra.

Rapporten visar att den planerade gråvattenbehandlingen leder till en relativ liten ökning av fosfortillförsel till Lussebäcken.  Denna ökning kompenseras dock av en rejäl minskning av kvävetillförseln samt av ett ökat basflöde i bäcken som idag kännetecknas av tidvis mycket låga sommarflöden. Frågan om utsläppets tillåtlighet kommer nu prövas av Länsstyrelsen. En avgörande fråga för prövningen är hur miljökvalitetsnormerna för Lussebäcken skall vägas mot samhällets önskemål om stadsbyggnad med mindre resursförbrukning och klimatavtryck.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: ,