Dagvattenhantering i ny stadsgata

Projekt: Blå-grön-grå dagvattenutredning för Bollmoravägen
Uppdragsgivare: Tyresö kommun
År: 2021
Kontakt: Maja Granath

I samband med att Tyresös invånarantal växer och kommunen förtätas ska Bollmoravägen och Njupkärrsvägen byggas om. Med den nya utformningen får vägen bättre cykelvägar och gångbanor och blir mer stadsmässig.

WRS har anlitats för att säkerställa att ombyggnaden inte bidrar till att försämra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten Tyresån, samt för att beräkna dimensionerande flöden. WRS dagvattenutredning ska även följa kommunen riktlinjer och föreslå dagvattenåtgärder för att minska flödet från vägarna så mycket som möjligt.

I samspråk med företaget Edge togs ett förslag fram för dagvattenhantering i vägarna som bygger på så kallade Blå Grön Gråa (BGG) system. Vattnet i BGG systemet fördröjs både i ytliga växtbäddar och svackdiken samt i luftiga förstärkningslager under GC-vägarna.

Beräkningar visar att systemet bör kunna rena och reducera uppemot 60 % till 90 % av föroreningsmängderna jämfört med dagens belastning.

Med föreslagna åtgärderna beräknas det dimensionerande flödet bli ungefär detsamma som idag vid ett 20-årsregn. Dock finns ett stort kapacitetsutrymme i systemet vilket gör att även större regn kommer kunna fördröjas i hög grad. Vid mindre intensiva regn upp till 10-årsregn kommer flödet från vägen till dagvattenledningsnätet att minska kraftigt.

Illustration: WRS

Kategori: