Nitrifierande våtmarker i Nederländerna

Projekt: Svenska erfarenheter från nitrifikation i anlagda våtmarker – kan pulsvisa våtmarker vara en lösning i Nederländerna?
Uppdragsgivare: TAUW (NL)
År: 2023
Kontakt: Peter Ridderstolpe och Dimitry van der Nat

I Nederländerna har det kommit högre krav på att minska ammoniumhalterna i vatten, vilket har fått dem att söka nya lösningar för nitrifikation av renat spillvatten. TAUW, ett stort miljökonsulföretag i Nederländerna, har bett WRS bedöma om anlagda våtmarker skulle kunna vara en lösning för att nå dessa nya krav.

I detta projekt har därför erfarenheter från fem svenska våtmarker anlagda för att främja nitrifikation beskrivits, bland annat dess hydrauliska belastning, ammoniumbelastning och avskiljningsgrader.

Den specifika nitrifieringspotentialen varierade mellan 1 och 11 ton per hektar i dessa våtmarker. Den högsta nitrifieringen har uppmätts i översilningsytor som mottar lakvatten från en deponi i Trosa kommun.

Ortofoto bakgrund: Google Maps


Teckning: Peter Ridderstolpe

Kategori: , ,