Skyfallskartering Sala

Projekt: Skyfallskartering över Sala stad
Uppdragsgivare: Sala kommun
År: 2022
Kontakt: Jonathan Arnlund

Sala tätort i norra Västmanland har ungefär 12 000 invånare. Som en del i kommunens klimatanpassning tog WRS fram en dynamisk skyfallsmodell över tätorten med modelleringsprogrammet HEC-RAS. Med en dynamisk skyfallsmodell kan hela skyfallsförloppet simuleras vilket innebär att resultaten bland annat innefattar vattenhastigheter och varaktighet på översvämningen. Syftet med modellen var att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas till följd av ett skyfall med 100 års återkomsttid och vilka vägar som vattenmassorna tar under förloppet.

Som en del av uppdraget gjordes även ett examensarbete som undersökte hur valet av infiltrationsparametrar påverkade modelleringsresultatet.

Med hjälp av skyfallskarteringen identifierades flertalet potentiella problemområden med stora vattendjup eller snabba vattenhastigheter. Resultatet kan användas av kommunen som ett stöd för vidare konsekvensanalyser för samhällsviktig verksamhet och vid planering av förebyggande åtgärder för skyfall.

September 2023: Bara halvåret efter att arbetet slutfördes drabbades Sala av ett skyfallsliknande regn under stormen Hans. Även om både nederbördsintensitet och total regnmängd enligt SMHI:s mätstation var något mindre i verkligheten jämfört med det modellerade 100-årsregnet blev flertalet av de utpekade problemområdena översvämmade. Konsekvenserna av skyfallet blev bland annat flertalet översvämmade källare samt försvårad och hindrad framkomlighet för vårdpersonal och skolskjuts under nästan en veckas tid.

Bild: Foto från översvämningen i Sala, där bara pelarna syns på bron, jämfört med när bilden togs en månad senare.
Omslag: Maximala vattendjup (t.v.) och maximala vattenhastigheter (t.h.) som uppstår i centrala Sala vid ett 100-årsregn. Både vattendjupet och hastigheten har en påverkan på risken för skador och fara vid ett skyfall. Ortofoto: Lantmäteriet. 

Kategori: