Skyfallskartering Sala

Projekt: Skyfallskartering över Sala stad
Uppdragsgivare: Sala kommun
År: 2022
Kontakt: Jonathan Arnlund

Sala tätort i norra Västmanland har ungefär 12 000 invånare. Som en del i kommunens klimatanpassning tog WRS fram en dynamisk skyfallsmodell över tätorten med modelleringsprogrammet HEC-RAS. Med en dynamisk skyfallsmodell kan hela skyfallsförloppet simuleras vilket innebär att resultaten bland annat innefattar vattenhastigheter och varaktighet på översvämningen. Syftet med modellen var att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas till följd av ett skyfall med 100 års återkomsttid och vilka vägar som vattenmassorna tar under förloppet.

Som en del av uppdraget gjordes även ett examensarbete som undersökte hur valet av infiltrationsparametrar påverkade modelleringsresultatet.

Med hjälp av skyfallskarteringen identifierades flertalet potentiella problemområden med stora vattendjup eller snabba vattenhastigheter. Resultatet kan användas av kommunen som ett stöd för vidare konsekvensanalyser för samhällsviktig verksamhet och vid planering av förebyggande åtgärder för skyfall.

Bild: Maximala vattendjup (t.v.) och maximala vattenhastigheter (t.h.) som uppstår i centrala Sala vid ett 100-årsregn. Både vattendjupet och hastigheten har en påverkan på risken för skador och fara vid ett skyfall. Ortofoto: Lantmäteriet. 

Kategori: