Brandholmen vattenpark

Projekt: Brandholmen vattenpark – förstudie
Uppdragsgivare: Nyköpings kommun
År: 2022-2023
Kontakt: Linus Halvarsson

WRS har tagit fram en förstudie för hur våtmarker kan anläggas i vassområdet mellan Brandholmens reningsverk och havet. Förstudien har tagit fram totalt tre olika alternativ. Två av alternativen bygger på en processidé med inledande delar bestående av torra våtmarker och det tredje alternativet baseras på en nederländsk processidé med så kallade Daphnia-dammar.

En viktig designparameter har varit att förbättra områdets rekreationella värde genom att ge Nyköpingsborna mer tillgänglighet till havet samt knyta samman två strövområden norr och söder om våtmarksområdet.

Vattenparken kan förutom förbättrad rekreation minska näringsbelastningen på Östersjön och bidra till ökad biologisk mångfald i området.

Illustration: Astrid Berglund, WRS

Kategori: