Oxunda hästgårdsprojekt

Projekt: Oxunda hästgårdsprojekt
Uppdragsgivare: Oxunda vattensamverkan
År: 2021-2023
Kontakt: Barbro Beck-Friis


Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

WRS har arbetat med att minska hästhållningens påverkan på sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde. Projektet kallas Oxunda Hästgårdsprojekt. Utifrån en långsiktig åtgärdsstrategi att minska näringsläckaget från hästhållningen har nu de första två åren i en sexårig åtgärdsplan genomförts. Fokus i projektet har varit hästhållarens stallgödselhantering, skötsel av rasthagar och ökad samverkan mellan olika aktörer.

Inom Oxundaåns avrinningsområde finns över 100 stall och totalt mer än 1 700 hästar. Hästverksamheten varierar från stora moderna anläggningar till små enkla stall. De flesta stallen ligger tätortsnära med begränsad marktillgång, vilket ger hög hästtäthet i rasthagar och sommarhagar och en ackumulering av fosfor på gårdarna. Gödselhanteringen är en stor kostnad för många hästhållare.

Inom projektet har gratis hästgårdsrådgivning erbjudits inom avrinningsområdet. För inspirera till miljöåtgärder ordnades hästrelaterade aktiviteter med goda exempel på bra miljöåtgärder och en föreläsning om hästutfodring anpassad efter både hästen och miljön. Dessutom erbjöds stöd vid LOVA-ansökningar för hästgården. Sammanfattningsvis har projektet gett:

  • Ökad miljömedvetenhet och miljöåtgärder hos hästhållarna inom Oxundaåns avrinningsområde
  • Gårdsbesök med fokus på miljöåtgärder som också leder till bättre hästhållning
  • Initierade åtgärder för att öka samarbetet mellan hästhållare, kommunen och lantbrukare för att öka den cirkulära användningen av stallgödseln

Foto: Frida Hermanson, WRS

Kategori: