Målhalter för sluttäckningsvatten Gryta

Projekt: Utredning av målhalter för sluttäckningsvatten från Gryta etapp 1
Uppdragsgivare: VafabMiljö kommunalförbund
År: 2020-2021
Kontakt: Hannes Öckerman

På Gryta avfallsanläggning har avrinningen från en sluttäckt deponidel (etapp 1) sedan våren 2018 avletts till omgivande mark. Sluttäckningsvattnet bedömdes då ha tillräckligt låga föroreningshalter utifrån provtagning 2016-2017. Åren efter (2018-2020) ökade dock halterna av kväve och nickel något och låg över vad tillsynsmyndigheten ansågs bör vara målhalter för vattnet, lokala dagvattenriktvärden. WRS fick då i uppdrag att utreda vilka målhalter som bör gälla med hänsyn till lokala förutsättningar och recipienter, i kontrast till de mer generella dagvattenriktvärdena.

WRS fokuserade i sin utredning på potentiell miljöpåverkan och identifierade förutom kväve och nickel även ammonium och koppar som ämnen med potentiell miljöpåverkan utifrån halter och transport från avrinningen. Analys av tidsserietrender gjordes och en bedömning av de två utsläppspunkterna; en skogsområde söder om deponin, samt ett mindre lokalt dike. Hänsyn togs även till skyddsbehov och miljökvalitetsnormer för nedströms liggande recipienter.

WRS tog därefter fram nya målhalter för skyddsskiktsavrinningen från etapp 1. Målhalterna bedömdes som miljömässigt försvarbara utifrån känslighet och skyddsbehov för mottagande mark och recipienter. De är även avvägda utifrån rimlighet och olika alternativ, samt specifikt framtagna för nuvarande verksamhet och situation. Målhalterna togs fram fram utifrån den känsligare av mottagande recipienter och innefattar även ett visst försiktighetsmått. Målhalterna föreslås gälla som 3-årsmedianvärden (med undantag för ammonium) då den viktigaste miljöaspekten anses vara att begränsa föroreningstransporten ur ett längre tidsperspektiv.

Ortofoto: VafabMiljö kommunalförbund

Kategori: