Recipientutredning Annelund

Projekt: Utredning av alternativa utsläppspunkter samt behov av reningsnivå för uppsamlat vatten från Annelunds avfallsanläggning
Uppdragsgivare: VafabMiljö kommunalförbund
År: 2022-2023
Kontakt: Hannes Öckerman

På Annelunds avfallsanläggning utanför Enköping samlas lakvatten från deponin upp tillsammans med vatten från hårdgjorda mellanlagringsytor för avfall. Efter lokal rening pumpas det uppsamlade vattnet idag till det kommunala avloppsreningsverket.

VafabMiljö har initierat en process för att utreda alternativ behandling och alternativa utsläppspunkter för anläggningens uppsamlade vatten. WRS fick därför i uppdrag att utreda möjliga alternativ till utsläppspunkt och recipienter, samt att beräkna teoretiska maximala utsläppshalter till respektive recipient utifrån miljökvalitetsnormer.

Initialt identifierades sex potentiella utsläppspunkter, varav tre ansågs vara mer fördelaktiga. Dessa tre utsläppspunkter till två olika recipienter utreddes vidare. Flera aspekter för de olika alternativen vägdes in, bland andra;

  • Topografi och naturliga rinnvägar
  • Teknisk genomförbarhet
  • Dimensionering och kapacitet
  • Ytvattenrecipient och skyddsbehov
  • Teoretiska utsläppshalter utifrån MKN
  • Grundvattenrecipient
  • Markavvattningsföretag
  • Myndigheter och juridiska aspekter
  • Exploateringar inom avrinningsområde
  • Kostnadsbild

Dessa aspekter vägdes slutligen samman och WRS tog fram en rekommendation till VafabMiljö med ett huvudsakligt alternativ att gå vidare med. WRS identifierade även huvudsakliga punkter att ta hänsyn till för att gå vidare med detta alternativ, så som reningsbehov av det uppsamlade vattnet, kontakt med markavvattningsföretag och hänsyn till framtida planerad exploatering.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: