Södertälje dagvattenplan

Projekt: Södertälje dagvattenplan
Uppdragsgivare: Telge Nät
År: 2022
Kontakt: Daniel Stråe

I projektet togs tolv prioritetsordnade åtgärder fram för rening av uppsamlat dagvatten från befintlig bebyggelse inom VA-huvudmannen Telge Näts verksamhetsområde för dagvatten. Förslagen har utretts så långt att åtgärdernas realiserbarhet, reningseffekter och kostnadsbild kunnat bedömas på en övergripande nivå och möjliggöra prioriteringar.

De föreslagna åtgärderna beräknas kunna minska den årligen tillförda mängden fosfor till kommunens recipienter med ungefär 215 kg per år. Det sammanlagda investeringsbehovet för åtgärderna uppskattas översiktligt till cirka 20 Mkr.

De flesta åtgärdsplatser är placerade långt nedströms, nära recipienterna och är därför främst relevanta ur reningssynpunkt och inte för fördröjning. Fyra åtgärdsförslag ligger dock uppströms områden med kapacitetsbrist eller översvämningsproblematik. Dessa har föreslagits att kombineras med fördröjningsåtgärder/översvämningsytor för att minska problemen nedströms.

Foto: Daniel Stråe, WRS

Kategori: