Återföring av näring från källsorterade avlopp

Projekt: Återföring av näring från källsorterade avlopp – nulägesstudie
Uppdragsgivare: Stockholm Stad Exploateringskontoret
År: 2021-2022
Kontakt: Ebba af Petersens

Syftet med uppdraget var att sammanställa lantbrukets behov av växtnäring samt beskriva metoder för att ta fram olika gödselprodukter från avlopp. Det var en del av underlaget för planeringen av ett källsorterande avloppsystem i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Målsättningen med rapporten var att öka förståelsen för lantbrukets förutsättningar hos kommuner, VA-organisationer, konsulter och andra som planerar för framtidens avloppshantering där fokus ligger på återvinning av resurser.

I rapporten beskrivs och jämförs olika former av gödselmedel utifrån lantbrukets perspektiv. En slutsats från projektet är att återvunnen näring från avlopp kan produceras i former som passar för lantbrukets befintliga maskinpark. Den kan vara både i lättillgänglig form och mer långsamverkande beroende vilken produkt och teknik som används. Båda formerna är av intresse för lantbruket.

Uppdraget var en delstudie inom projektet MACRO 3 (Mat i cirkulära robusta system) som är ett Vinnovafinansierat aktörsöverskridande projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för införande av sorterande avloppssystem i storstad. Rapporten finns (snart) tillgänglig på projektets webbplats.

Uppdraget har utförts tillsammans med Hushållningssällskapet.

Foto: Haralds Maskinstation

Kategori: