Systemhandling dagvatten med BGG-stråk

Projekt: Diametern 2 m.fl. – systemhandling dagvatten allmän plats
Uppdragsgivare: Victoria Kungens Kurva
År: 2022-2023
Kontakt: Daniel Stråe

En systemhandling har tagits fram för allmän platsmark inom detaljplanen Diametern 2 m.fl. dp1 i Kungens kurva, Huddinge kommun. Planen omfattar flera bostadskvarter med cirka 1 600 bostäder, en stadsdelspark, skola och äldreboende.

WRS ansvarade för att allmänna ytor inom detaljplanen skulle få en fungerande dagvatten- och skyfallshantering. Kraven på fördröjning motsvarade 20 mm eller 1200 m3, vilka huvudsakligen inrymts i så kallade blågröngråa (BGG) stråk, ett koncept som har utvecklats av Kent Fridell på Edge, som också fungerade som expertstöd till WRS i uppdraget.

BGG-stråken utgörs av porösa makadamfyllnader placerade under planerade längsgående vegetationsstråk i gaturummets flex-/möbleringszon. Ovanpå BGG-stråken planeras för träd och vegetationsytor som i många fall utformas som regnbäddar för ytterligare fördröjning och framför allt rening av gatudagvattnet.

Illustrationsplan: ÅWL Akritekter

Kategori: