Exempelsamling hydromorfologi

Projekt: Lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån: Exempelsamling – Åtgärder för förbättrad hydromorfologi vid projekt i vatten
Uppdragsgivare: Uppsala kommun
År: 2022-2024
Kontakt: Hannes Öckerman

Detta projekt gjordes som en del av framtagandet av det lokala åtgärdsprogrammet för Fyrisåns huvudfåra.

Fyrisån rinner genom Uppsala stad, där det pågår många stadsbyggnadsprojekt där exploateringen sker i eller i anslutning till Fyrisån. Därför ville Uppsala kommun öka sina kunskaper om hur dessa typer av projekt kan utformas för att undvika, minska eller begränsa den potentiellt negativa hydromorfologiska påverkan på Fyrisån.

Exempelsamlingen ska fungera som inspiration och vägledning för möjliga åtgärder som minskar miljöpåverkan vid exploateringsprojekt i vatten. Samlingen ger inga platsspecifika åtgärdsförslag men fokus har legat på att beskriva åtgärder som är tillämpbara i de typer av projekt som kommunen driver eller kommer driva framöver. Exempelsamlingen beskriver potentiell negativ påverkan av, och vilka åtgärder som kan införas, för:

 • Strandkanten
  • Parker, natur- och rekreationsområden
  • Vegetativ kantzon
  • Död ved
  • Hårda, biologiska och kombinerade erosionsskydd
 • Bryggor (flytande och fasta bryggor)
 • Broar
 • Artificiella biotopförbättrande åtgärder
  (rev, ytstrukturer, flytande våtmarker)
 • Båtliv
 • Dagvattenutlopp
 • Allmänna försiktighetsåtgärder

Foto: Karin Halldin

Kategori: